Eneste kandidat fra Nordland

Kjelvik og Engan/Ørnes er det eneste utvalgte kulturlandskapet i Nordland på en liste med 20 slike områder i hele landet. 23. februar var det møte om denne saken i Kobbelv, og en arbeidsgruppe skal nå foreslå konkrete skjøtselstiltak.

Kulturlandskap Engan/Ørnes Foto Sørfold kommune
Kulturlandskapet ved Engan/Ørnes har stor kulturhistorisk verdi. På bildet ser vi brygga som tidligere var butikk helt nede ved havet. Foto: Sørfold kommune.
 
Stor interesse
På møtet var representanter for Fylkesmannens landbruksavdeling og Nordland Fylkeskommune v/ kulturvernavdelingen til stede. Det var også Oskar Puschmann fra Skog og landskap, samt ordfører og næringsavdeling i Sørfold kommune og ikke minst hele 11 representanter for grunneierne. - Det er stor interesse for denne saken blant grunneierne, og Salten Museum v/ Finn Rønnebu stilte som representant for området ved husmannsplassen Kjelvik, forteller næringssjef Gerd Bente Jakobsen.
 
Arbeidsgruppe
På møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som får i oppdrag å komme med konkrete forslag til tiltak i 2009. Tiltakene kan omfatte både skjøtsel av landskapet og investeringer, og det er antydet et statlig tilskudd i størrelsesorden 300.000 kroner til dette.

Arbeidsgruppa består av: Asbjørn Ørnes, Terje Nystabakk, Mikal Arntzen, Cato Sørgård, Finn Rønnebu (alle disse representerer grunneierne) samt Kurt Hjelvik og Gerd Bente Jakobsen fra Sørfold kommune.

Dette er saken:
20 områder i Norge skal godkjennes som utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I Nordland var tre områder valgt ut, og av disse ble Kjelvik og Engan/Ørnes prioritert på 1. plass og i neste runde nominert som Nordlands kandidat.

Det er et nasjonalt miljømål å velge ut spesielt verdifulle kulturlandskap. Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for koordinering av arbeidet i fylket. Alle fylker skal få med (minst) ett område. De utvalgte områdene skal utgjøre et representativt utvalg av områder fra hele landet.

Grunnleggende for utvalget skal være:

  • det skal i størst mulig grad omfatte kulturlandskap i jordbruket med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier.
  • det skal være realistisk å få til langsiktig skjøtsel og vedlikehold av områdene

Videre skal følgende kriterier eller aspekter legges til grunn for videre utvalg:

  • helhetlig landskap
  • kontinuitet og tidsdybde
  • representativitet eller særpreg

 

Sist oppdatert den 09. september 2015