Engan og Kjelvik er utvalgt

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sametinget ønsker å foreslå Engan/Ørnes - Kjelvik som kandidat til utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Nordland. De ber nå om snarlig svar fra Sørfold kommune før saken går videre.

Miljøverndepartementet og Landsbruks - og matdepartementet har bedt Statens landbruksforvaltning (SLF), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren om å foreslå 20 utvalgte kulturlandskap for hele landet. Disse skal ha spesielt store biologiske og kulturhistoriske verdier.
 
De 20 foreslåtte områdene på landsbasis skal utgjøre et representativt utvalg av områder fra hele landet, og baseres på forslag fra fylkene på 2-3 områder pr. fylke.
 
For Nordland ser den foreslåtte prioriteringen slik ut:
 
1. Kjelvik-Engan/Ørnes
2. Røst
3. Et område på midt-Helgeland.
 
De utvalgte landskapene skal ha både kulturhistorisk og biologisk verdi, med minst mulig grad av forstyrrende inngrep.
 
Departementet vil utvikle et opplegg for finansiering av skjøtsel i de utpekte 20 områdene.
 
Initiativet i denne saken kom fra Sørfold kommune, som foreslo Kjelvik-området overfor Fylkesmannen. Det er derfor all grunn til å tro at nyheten om utvelgelsen vil bli gledelig mottatt av både politikere og administrasjon i Sørfold kommune.
 
Fylkesmannen ber likevel om en snarlig tilbakemelding fra Sørfold kommune før saken sendes videre. De ber også om at kommunen tar kontakt med aktuelle drivere av landbrukseiendommer i kommunen og avklarer om det er interesse for å være med på dette.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015