Farlig vei skal sikres

Mange barn ferdes mellom Straumen og Lakselva på vei til og fra trening. Nå skal det settes i gang et forprosjekt for å utrede gang- og sykkelsti på denne veistrekningen, som stedvis er både smal og mørk.

Smal og mørk vei ved Lakselva Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Farlig punkt. På brua over Lakselva er det verken plass til møtende biler eller myke trafikanter. Det er heller ikke lys langs veien her. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
På investeringsbudsjettet er det satt av 100.000 kroner til forprosjektering av gang- og sykkelsti med lys. - Vi har engasjert et firma som skal utarbeide forprosjektet, og planen er at gang- og sykkelstien skal gå helt fra Straumen sentrum og opp til krysset ved Seljeåsen/Lakselva idrettsanlegg, opplyser Kåre Isaksen.
 
Når forprosjektet er ferdig i løpet av 2009, vil saken bli lagt fram til politisk behandling. - Den aktuelle veistrekningen har noen farlige punkter, og det er viktig å sikre barnas ferdsel til og fra trening. Man kan jo ikke basere seg på at alle blir kjørt, sier Isaksen.
 
Veien er en fylkesvei, og Isaksen opplyser at en vil undersøke mulighetene for medfinansiering fra Statens Vegvesen .
 
Gang- og sykkelsti Straumen-Lakselva er også med i
trafikksikkerhetsplan for Sørfold 2007-2017. Skilting av farlig kryss ved veien inn mot Elkem er også med i planen. 
Sist oppdatert den 09. september 2015