Får nye vinduer

Sørfold kommune har fått 1.355.000 kroner fra regjeringens krisepakke til ekstraordinært vedlikehold. Formannskapet vil bruke 360.000 kroner til å skifte vinduer på Mørsvik skole.

Mørsvik skole Foto Sørfold kommune
30 vinduer skal skiftes. Mørsvik skole trenger nye vinduer, og dette tiltaket er prioritert på første plass i formannskapets liste over bruk av ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra regjeringen. Endelig behandling skjer i kommunestyret 31. mars. Foto: Sørfold kommune.
 
Økt sysselsetting
Målet med disse midlene er å skape aktivitet i offentlig og privat sektor. Tilskuddet forutsettes å gi positiv effekt for sysselsettingen innen bygg og anlegg.
 
Før denne saken ble lagt fram for politisk behandling har den vært på høring ute i virksomhetene, og følgende forslag og ønsker kom inn til rådmannen:
 
Røsvik barnehage, nytt gjerde                                  kr. 200.000
Mørsvik skole, skifting av 30 vinduer                         kr. 360.000
Straumen skole, skifting av 37 vinduer                      kr. 450.000
Straumen skole, utbedring av trapp/inngangsparti      kr. 150.000
Rådhussal, legging av nytt gulvbelegg                       kr. 250.000
Røsvik skole, utbedring av vegg/takutstikk                kr. 150.000
Straumen barnehage, utbedring av tak                      kr. 310.000 
 
Dette gir en samlet sum på 1.870.000 kroner, dvs. noe over tilskuddet som kommunen har fått.
 
I møte 26. februar vedtok formannskapet følgende prioritering av vedlikeholdsprosjektene:
 
1. Mørsvik skole, skifting av vinduer        kr. 360.000
2. Inngangsparti Straumen skole             kr. 150.000
3. Straumen barnehage, utbedring tak     kr. 310.000
4. Rådhussalen, skifting gulvbelegg          kr. 250.000
5. Røsvik barnehage, nytt gjerde             kr. 200.000
 
Eget renoveringsprosjekt
Det ble også vedtatt å utarbeide et eget prosjekt for renovering av Straumen skole med fokus på:
 
1. Retekking av tak
2. Ventilasjonsanlegg
3. Nye vinduer
 
Endelig behandling av denne saken skjer i kommmunestyret 31. mars.

   

Sist oppdatert den 09. september 2015