Kommuneverkstedet skal utvides

Neste års budsjett og økonomiplan for 2009-2012 er lagt ut til offentlig ettersyn. På investeringsbudsjettet står bl.a. utvidelse av kommunens verksted med garderober og personalrom, etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Kommuneverkstedet Foto Sørfold kommune
Trenger opprusting. Dette er kommunens verksted i Trollbukta. - Personalrommet skal også omfatte brannstasjonen. Dermed slipper vi å bygge ut denne, sier teknisk sjef Kåre Isaksen. Det er satt av  1 million kroner til dette i 2009, og det ble bevilget 2.400.000 kroner for inneværende år. Foto: Sørfold kommune.
 
Reduksjon i driften
Formannskapet behandlet kommunens budsjett for 2009 i sitt møte 27. november. Det ble da listet opp en rekke tiltak for å få budsjettet i balanse, bl.a. salg av konsesjonskraft. - Nordland Fylkeskommune selger konsesjonskraft fra Kobbelv. Vi har en avtale om halvparten av fortjenesten, og har økt dette anslaget med 500.000 kroner i budsjettet for neste år, sier rådmann Torbjørn Winther
 
Fortsatt satsing på skole
Rådmannen presiserer at reduksjonen i budsjettet for grunnskolen med 1.500.000 kroner ikke signaliserer en  svekket satsing på skole. -  Denne reduksjonen er en tilpasning av driften til barnetallet, sier han.
 
 
Budsjettet er nå lagt ut til offentlig ettersyn i butikker og på Rådhuset. Dokumentet er på 244 sider, og er dermed for tungt å laste ned til å legge ut her. Endelig budsjettbehandling vil skje i kommunestyret 16. desember.
 
Standardheving sykehjem
Investeringsplanen for 2009-2012 inneholder kun to nye tiltak: Brannverntiltak alle bygg, samt nytt gjerde etc. ved Lakselva Idrettsanlegg. Til sistnevnte er det oppført 200.000 kroner i 2009.
 
Andre større investeringsprosjekter i 2009:
Standardheving Sørfold Sykehjem 7.745.000 kroner
Ombygging Rådhuset til servicekontor/NAV/helse  1.143.000 kroner
Straumen skole, retekking av tak 850.000 kroner      
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015