Miljøtilskudd fra stat og kommune

Næringsavdelingen minner om søknadsfrist 1. juni for spesielle miljøtiltak. Det er utarbeidet vedtekter og stratgeier for samtlige ordninger.

 

Skogbruk
 

Det gis både kommunale og statlige tilskudd til skogkultur, og kommunalt tilskudd til skogsvegbygging i 2008. Under skogkultur regner en planting, rydding av skog i næringsøyemed og førstegangstynning. Det kan også gis tilskudd til miljøtiltak i skog, og til prosjekt som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen.

 

Ta kontakt med næringssjef Gerd Bente Jakobsen for nærmere opplysninger,

telefon 75 68 50 00.

 

Bygging av nye landbruksveger (også skogsveger) krever tillatelse fra kommunen. Meldingsskjema for dette.
Søknadsskjema tilskudd veibygging

 

Jordbruk
 

Kommunen forvalter statlige tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. (SMIL).

Formålet med disse midlene er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

 

Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og konkrete kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak, samt investeringsstøtte til organisert beitebruk.

Ta kontakt med landbrukskontoret for nærmere opplysninger

telefon 75 68 50 00. Søknadsskjema SMIl-midler.
 

 

Søknadsfrist for tilskudd til alle ovennevnte tiltak er 1. juni 2008

 

Sørfold kommune har egne strategier for bruk av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og til spesielle miljøtiltak i jordbruket.
Se strategiene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015