Ombygging til servicekontor

Ombygging av Rådhuset til lokaler for NAV og servicekontor, opprettelse av ny stilling som næringsutvikler og årsmelding for 2007. Dette er noen av sakene som skal behandles i kommunestyret 29. mai.

I Sørfold er det foreløpig ikke opprettet NAV-kontor. NAV står for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, og innebærer at gamle aetat, trygd og hele eller deler av den kommunale sosialtjenesten slås sammen til ett kontor.
 
NAV er  et viktig element i intensjonen om at brukeren skal møte et samordnet velferdstilbud i sitt møte med forvaltningen. En annen viktig brikke i dette er opprettelsen av servicekontor, som kort fortalt betyr at man ikke lenger trenger å gå fra kontor til kontor når man har flere ærend på Rådhuset. I stedet skal man få så mange henvendelser og spørsmål besvart og avklart i førstelinjen, dvs. i mottaket.
 
Det er allerede fattet vedtak om opprettelse av servicekontor i Sørfold, og dette er bl.a. fulgt opp med felles postmottak og et sentralbord som så langt det er mulig skal yte  samordnet service til kundene,  hovedsaklig til de som henvender seg pr. telefon. Dette  i påvente av et samordnet fysisk servicekontor ved hovedinngangen.
 
Nå kommer saken i kommunestyret der det foreslås en bevilgning til ombygging av Rådhuset til servicekontor.
 
Andre saker som skal opp i kommunestyret 29. mai er opprettelse av ny stilling som næringsutvikler, som ble utsatt ved forrige gangs behandling.
 
Årsmelding og regnskap 2007 står også på sakslisten.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015