Reduserer uønsket deltid

Innen utgangen av 2010 skal ingen ansatte i Sørfold kommune ha mindre stillingsstørrelse enn 50%, med mindre de ønsker det selv. Dette foreslår en arbeidsgruppe som utreder uønsket deltid i pleie- og omsorgssektoren. - Viktig at dette blir tatt opp, sier Leikny Ørnes, leder for Hjemmetjeneste Nord/Elvheim.

Leikny Ørnes Foto SS, Sørfold kommune
Leikny Ørnes (bildet) har ansvaret for Hjemmetjeneste Nord og Elvheim Bokollektiv. Hun følger spent med i arbeidet omkring reduksjon av uønsket deltid i omsorgssektoren. 
- Det er viktig at dene saken blir utredet og tatt tak i, sier hun. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Nattevakt
Når adminstrasjonsutvalget og formannskapet møtes 18. mars, skal de fastsette mål for reduksjon av uønsket deltid. Et av målene som foreslås er at ansatte med stillingsbrøk mellom 50 og 100% får økt sin stilling med minimum 10% innen 31.12.2010.

Det er også foreslått at stillingen som hvilende nattevakt ved Elvheim bokollektiv gjøres aktiv og at det tilføres ressurs på 68% stilling. Dagens ordning fungerer slik at nattevakten innehar 100% stilling, men vil få betalt kun for 57% stilling.

I april 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som utreder deltidsproblematikken i pleie- og omsorgssektoren. Bakgrunnen for dette er følgende forhold:

  • Ansatte med stillingsstørrelse under 40% har ikke pensjonsgivende inntekt.
  • Ansatte med lav stillingsstørrelse har ikke en inntekt de kan leve av, og det er eksempelvis også vanskelig å få lån til kjøp /bygging av hus med 17% stilling.
  • Små stillinger gir høy turn-over og mye ressurskrevende arbeid med innleie.
  • Det er vanskelig å rekruttere til små stillinger.
Arbeidet fortsetter
Arbeidsgruppa er ikke ferdig med sitt oppdrag, og vil fortsette med å utarbeide detaljer for noen av forslagene. De ønsker imidlertid å få aksept for viktige mål for arbeidet. Disse målene skal danne grunnlaget for de konkrete tiltakene, og med kommunalsjef Lisbeth Fredheim som saksbehandler legger rådmannen fram denne saken for formannskapet og administrasjonsutvalget 18. mars. Administrasjonsutvalget har de samme politisk valgte medlemmene som formannskapet, men består i tillegg av hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Utdanningsforbundet.
Sist oppdatert den 09. september 2015