Siste før ferien

Når kommunestyret har møte på Kobbelv Vertshus 19. juni, er det siste gang før sommerferien. På sakslisten står bl.a. kommunal vegplan for 2008-2011, samt tredje gangs behandling av ny stilling som prosjektleder for næringsutvikling.

Kommunestyret skal også ta stilling til hvilke tjenester fra sosialetaten som skal inn i NAV. NAV står for Ny arbeids - og velferdsforvaltning, og omfatter de statlige tjenesteområdene trygd og aetat, samt deler av eller hele den kommunale sosialtjenesten. Det varierer fra kommune til kommune om f. eks. barnevernstjenesten også skal inn i NAV, og dette er noe kommunen selv beslutter.
 
Rådmannen foreslår en maksimumsløsning for Sørfolds del, der hele sosialetaten inklusive miljøtjenesten innlemmes i NAV, til sammen 7,9 stillinger.
 
Etableringen av NAV-kontoret i Sørfold vil først skje i 3. kvartal 2009. Det vil ligge på Rådhuset der NAV trygd i dag holder til, med noe ombygging og tilrettelegging av lokalene. Det planlegges lokaler for kommunalt servicekontor i nær tilknytning.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015