Tilskudd også til kjøp av bolig

Siden 1998 har Sørfold kommune gitt 40.000 kroner til alle som bygger egen bolig. Nå foreslås det at også kjøp av bolig skal utløse dette tilskuddet.

Som kjent har kommunen en negativ befolkningsutvikling, og det er ønskelig å stimulere til økt aktivitet i boligmarkedet. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for bosetting i Sørfold i forbindelse med økt bemanning på Elkem. Formannskapet har derfor vedtatt å fremme sak til kommunestyret om utvidelse av dagens ordning med boligtilskudd, slik at også de som kjøper hus eller leilighet omfattes av ordningen.
 
Dette vil da gjelde for førstegangsetablerere, og medfører boplikt i kommunen i tre år.
 
Når det gjelder bygging av boliger, foreslås det at også byggherre som bygger for salg eller utleie omfattes av tilskuddet.
 
I tillegg foreslås det at unge som flytter til kommunen prioriteres ved tildeling av kommunale boliger.
 
Saken skal opp i kommunestyret 26. februar.
Sist oppdatert den 09. september 2015