Tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Det kan søkes om kommunale og statlige tilskudd til skogkultur, og kommunalt tilskudd til skogsvegbygging. Kommunen forvalter også midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfrist er 15. juni 2009.

Leirfjordgård Foto Oskar Puschmann
Kulturlandskap ved Leirfjordgård. Foto: Oskar Puscmann.
 
Skogbruk
Det gis både kommunale og statlige tilskudd til skogkultur, og kommunalt tilskudd til skogsvegbygging i 2009. Under skogkultur regner en planting, rydding av skog i næringsøyemed og førstegangstynning. Det kan også gis tilskudd til miljøtiltak i skog, og til prosjekt som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen.
 
Ta kontakt med næringssjef Gerd Bente Jakobsen for nærmere opplysninger,
telefon 75 68 50 00.
 
 
Bygging av nye landbruksveger (også skogsveger) krever tillatelse fra kommunen. Meldingsskjema for dette fås hos næringssjefen og her:
 
Jordbruk
Kommunen forvalter statlige tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet med disse midlene er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og konkrete kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak, samt investeringsstøtte til organisert beitebruk.

Ta kontakt med landbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik for nærmere opplysninger og søknadsskjema, telefon 75 68 50 00.

Søknadsfrist for tilskudd til alle tiltak er 15. juni 2009

Sørfold kommune har egne strategier for bruk av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og til spesielle miljøtiltak i jordbruket.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015