Planlagt trasé for ny E6

Denne skissen viser planlagt trasé for ny E6 i Tørfjorden. Bildet er hentet ut fra en montasje i 3D som ligger på nettsidene til Statens vegvesen.

Leder i Tørfjord grendeutvalg Karin Bakken presiserer at alle er velkommen til møtet, og dette skjer som nevnt torsdag 10. mars kl. 18.00 på Tørfjord grendehus.

Stor interesse og mange innspill

Statens vegvesen takker for den store interessen og de mange innspillene som har kommet inn til nå, i forbindelse med planarbeidet for ny E6.

Rundt 220 personer møtte på folkemøter i Kobbelv og på Straumen i siste del av januar, og de åpne kontordagene var også godt besøkt.

- Vi fikk kunnskap om mange forhold det er viktig at vi blir kjent med i den videre planleggingen. Det er mye som ikke er avklart ennå, så tidlige bidrag gir oss bedre muligheter til å finne gode løsninger for detaljene, sier prosjektleder Knut Sjursheim.

Fortsatt mulig å komme med innspill

Han understreker at det fortsatt er mulig å komme med innspill til planen.

-   Det er bare å ringe, sende e-post, brev eller avtale et møte. Vi har som mål å legge forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i mai, og da er det minimum seks ukers høringsfrist.

I den perioden blir det nye folkemøter, der vi håper på like stor interesse. Vi vil også rette en stor takk til Sørfold kommune for et utmerket samarbeid så langt, sier  Knut Sjursheim. 

Innspill kan sendes på e-post  til firmapost-nord@vegvesen.no

Eller man kan sende vanlig brev til:

Statens vegvesen

Region nord

Postboks 1403

8002 Bodø