Rådmann Ørjan Higraff

Ørjan Higraff tiltrådte som rådmann i november 2014, og har nylig lagt fram sin første årsmelding for Sørfold kommune.

Godt kvalifiserte medarbeidere

–  Det ytes en stor innsats fra de ansatte. Kommunen klarer å knytte til seg godt kvalifiserte medarbeidere som har fokus på å gi gode tjenester til innbyggerne og næringslivet.

 Rådmannen ønsker å ha sterkt fokus på at kommunens ansatte er den viktigste ressurs for å levere et godt tjenestetilbud som innbyggerne har behov for, skriver han blant annet i årsmeldingen.

Godt tjenestetilbud

–  Målsettingen om å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor alle områder, klarer vi å oppfylle på en bra måte. Dette gjennomføres enten innenfor vår egen organisasjon eller gjennom interkommunalt samarbeid.

Har ikke klart å avsette penger på fond

Rådmannen er imidlertid ikke fornøyd med det regnskapsmessige årsresultatet.

–  Sørfold kommune klarte ikke i 2014 å tilpasse drifta i forhold til sine disponible inntektsrammer, og legger fram et driftsregnskap med null som regnskapsmessig resultat. Vi har ikke klart å avsette på fond i henhold til vedtatt budsjett, konstaterer rådmann Ørjan Higraff.

Kommunens årsmelding og regnskap for 2014 ble vedtatt i kommunestyret 18. juni.

Her kan du lese hele årsmeldingen, der de enkelte enheter og virksomheter også redegjør for aktivitet og resultater i året som nå ligger bak oss:

Årsmelding 2014.