Rita Berg viser sporfilm for radonmåling

Avdelingsingeniør Rita Berg i Sørfold kommune viser fram sporfilm som brukes til måling av radonnivået.

En del boliger ble målt i 2009 og 2010

Resultatene fra en undersøkelse av radonnivået i utvalgte boliger som ble gjennomført i 2009 og 2010, viser at nesten hver tredje undersøkte bolig i Sørfold hadde forhøyet radonnivå i forhold til anbefalingene.

Kommunen gikk derfor ut våren 2011 med informasjon (brev) til samtlige husstander, og anbefalte at alle som ikke har sjekket boligen sin for radon gjennomførte dette. Kommunen gjentar nå denne anbefalingen.

Lavt radonnivå i skoler og barnehager

Målinger av radon i barnehager og skoler samt andre kommunale bygg i Sørfold kommune i 2011, har påvist lave konsentrasjoner med gjennomsnittlige nivåer over året på rundt 30 Bq/m3.

Høyeste årlige gjennomsnittet lå på 132 Bequerel pr. m3 luft (Bq/m3).

Tiltak er iverksatt på Rådhuset

Det kommunale bygget som utmerket seg spesielt,  var Rådhuset. Her var det i deler av bygget svært høye konsentrasjoner med opp til 1021 Bequerel pr. m3 luft (Bq/m3).

Det ble iverksatt tiltak flere steder i bygget. Sporfilmer fra vinter 2014/2015 viste at det nå kun var avdeling kultur og oppvekst som hadde for høye verdier, og nye tiltak ble iverksett.

 I løpet av november 2015 vil det bli lagt ut nye sporfilmer for å se om iverksatte tiltak fungerer.

Måles i den kalde årstid

Kommunen vil anbefale at de som ikke har sjekket boligen sin for radon, får dette utført.

Dette gjøres ved å bestille sporfilm fra forhandler, noe som vil koste ca. 500 kroner. Sporfilmene settes ut i boligen, og det anbefales at målingen utføres over en periode på minimum 2 måneder og i den kalde årstiden.

Måleperiode bør ligge innenfor tidsrommet fra midten av oktober til midten av april. Eventuelle tiltak bør alltid etterprøves med en ny sporfilmtest for å få bekreftet at tiltakene har hatt effekt.

Husier har ansvaret

Sørfold kommune har ansvar for måling i kommunale bygg. Private boliger og virksomheter må sørge for å få utført målinger selv.

 Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Anbefalte grenseverdier for radon fra Statens strålevern

("Bq" er en forkortelse for "Becquerel", som er måleenheten for styrken til en radioaktiv kilde).

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig, og innenfor anbefalte grenseverdier

Hva er årsmiddelverdi?

Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år kalles årsmiddelverdi. Årsmiddelverdien kan beregnes fra en radonmåling over to måneder i vinterhalvåret. Den kan også måles direkte ved å utføre en måling over et helt år. 

Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien og ikke til resultater fra korttidsmålinger. Det er årsmiddelverdien som er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak.

Radonmålinger i utleieboliger

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

Grenseverdiene og krav om dokumentasjon gjelder fra 1.januar 2014.

Alle som leier ut bolig,  har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

Mer informasjon om radon i utleieboliger   på Statens stråleverns nettsider.

Byggeforskriftene:

Om radon i nye bygninger

Les mer om radon:

Statens strålevern, Radon

Andre nyttige linker om radon: