Skytebane og klubbhus i Buvika

Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforenings anlegg med klubbhus og haglebane i Buvika er registrert som søker til spillemidler

Uten plan, ingen spillemidler

Sørfold kommune skal rullere Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for perioden 2016 - 2019.

Dette betyr at kommunestyret i november skal vedta hvilke anleggstiltak som skal være prioritert for gjennomføring i perioden.

En slik plan er en forutsetning for å få statlige spillemidler.

Kulturkontoret ber om forslag til tiltak som skal inn i denne tiltaksplanen, og frist for tilbakemelding er  fredag 18. september.

Innspill kan sendes på e-post til steinar.strand@sorfold.kommune.no

Viktig å fange opp alle behov for tilskudd

Dette gjelder tiltak som skal gjennomføres, og som trenger tilskudd fra kommunale og/eller statlige midler (spillemidler). 

Tiltak som ikke blir meldt inn innen fristen kan ikke regne med å få delfinansing av offentlige midler.

De tiltakene som kulturkontoret har registrert pr. dato er følgende:

1. Søknad om spillemidler, Fauske og Sørfold JFF, klubbhus.
2. Søknad om spillemidler, Fauske og Sørfold JFF, haglebane. 
3. Søknad om spillemidler, Sørfold kommune, nytt turkart for Sørfold.
4. Kr. 100 000 til trialbane Lakselva (Sørfold Trialklubb / Sørfold kommune), oppført i investeringsbudsjett for Sørfold kommune 2016.

–  Eierne av disse anleggstiltakene trenger ikke å gi tilbakemelding da dette allerede er registrert, men søker må fremme NY SØKNAD om spillemidler for 2016 på idrettsanlegg.no

Dette skriver idrettsleder Steinar Strand i et brev til lagene.

Kommunal tilskuddspost

Steinar Strand  orienterer også om budsjettposten Tilskudd idrettsanlegg på kulturbudsjettet, som lagene kan søke om tilskudd fra.

Midlene på årets budsjett er brukt opp, men tiltak som meldes inn i høst vil kunne få støtte fra neste års pott.

–  Eksempler på dette kan være merking og skilting av turstier, utarbeiding av turkort, gapahuk i tilknytning til friluftsområder, ball-løkker,/skjeltersjåger m.m.

–  Lag som ønsker å få tilskudd til anleggstiltak (fysisk aktivitet og naturopplevelser) må sende inn ei kort redegjøring for tiltaket innen 18. september, skriver Strand, som så vil ta kontakt for nærmere avklaring.

Her er planen som ble vedtatt i desember 2014:

Kommunedelplan fysisk aktivitet og nauropplevelser 2015, kortversjon