HMS står for Helse, miljø og sikkerhet, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for HMS-arbeidet.

Et grunnleggende verktøy for dialog og oppfølging mellom arbeidstaker og leder er en årlig utviklingssamtale.  Denne skal fokusere på:

  • Faglig utvikling, resultatoppnåelse, trivsel og personlig utvikling
  • Mål (resultater) for neste periode
  • Arbeidsmiljøet. Hva fungerer godt og hva kan blir bedre?
  • Behov for opplæring. Dette skal også danne grunnlag for utarbeidelse og oppdatering av kompetanseplan for enheten

Mal for utviklingssamtale

Årlige HMS-tiltak:

  • Vernerunde (NB! Grunnen til at vernerunde og brannøvelse står både i april og oktober, er at de som bistår med utstyr og gjennomføring ikke har kapasitet til å hjelpe alle i samme måned. Det er altså ikke slik at de samme virksomhetene har øvelse to ganger i året.)
  • Brannøvelse
  • Alle ledere med personalansvar må ha med et avsnitt om HMS i årsmeldingen

Sjekkliste HMS (pdf)

Fortløpende, etter behov:

  • Opplæring av nye verneombud. Enhetslederne er ansvarlig for verneombudene på sine enheter, og rådmannen for hovedverneombudet
  • HMS-rapportering i ledermøter

Annethvert år (2020, 2022 osv.)  ansvarlig: Rådmannen:

  • Trivselsundersøkelse for alle ansatte

Eksempel på trivselsundersøkelse (pdf)

Nyttige linker:

Arbeidstilsynet

Hva er et verneombud?

Lurer du på hvem som er verneombud på din arbeidsplass i Sørfold kommune?

Oversikt over verneombudene