Du kan ringe servicekontoret på tlf. 75 68 50 00 eller sende en E-post til: post@sorfold.kommune.no.

Postadressen er Rådhuset, 8226 Straumen.
Teknisk/næring har åpent mandag-fredag kl. 0730 - 1500.

Vår besøksadresse er Rådhuset, Straumen
Utenom kontortid ringer du til vakttelefonen 41 60 48 59, hvis det er problemer med kommunens avløpssystem.

Slik blir du tilknyttet
Ligger din eiendom i rimelig nærhet til kommunens avløpsnett, skal bygningen tilknyttes kommunes avløpsverk.
Har du eiendom med urimelig lang avstand til kommunal avløpsledning, kan du søke kommunen om utslippstillatelse for privat separat avløpsanlegg. Er de stedlige jordmassene bra, kan det tillates slamavskiller og infiltrasjon av avløpsvann i grunnen. Minirenseanlegg kan være et alternativ der hvor infiltrasjonsanlegg ikke kan bygges. For nærmere informasjon ringer du 75 68 53 60.

Hvor blir avløpsvannet av ?
For Straumen og Røsvik og Sørfjord blir avløpsvannet avsilt og sluppet ut i sjøen på dypt vann.

Ansvarsforhold

Kommunen har ansvar for:

 1. Å behandle spill- og overvann, slik at det ikke skaper problemer for den enkelte og  miljøet
 2. Kontinuerlig drift og vedlikehold, slik at kommunens avløpsnett til enhver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav

Kommunen er uten ansvar for:

 1. Oversvømmelse som følge av nedbør som overstiger de forutsetninger som er lagt til grunn ved dimensjonering av avløpsledninger
 2. Oversvømmelse fra sluk for overvann og spillvann som er anbrakt lavere enn kote + 2,34
 3. Skader eller ulemper av enhver art som skyldes mangler ved eiendommens sanitæranlegg
 4. Skader og ulemper på din private stikkledning p.g.a. arbeider på kommunens avløpsledninger, med mindre dette beviselig skyldes uaktsomhet fra kommunens side


Du har ansvar for:

 1. At dine stikkledninger for avløp blir lagt etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen
 2. Vedlikeholdet av dine private ledninger fra og med bygningen, til og med påkoblingspunktet på kommunens hovedledning
 3. At ditt sanitæranlegg til enhver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav
 4. At bygningen din er sikret mot oversvømmelse, f.eks. med selvlukkende sluk
 5. At du, som medeier av privat felles avløpsledning, er solidarisk ansvarlig for de forpliktelser dette medfører
 6. At avløpsvannet ditt ikke inneholder farlige væsker eller skadelige stoffer. Hvis det er nødvendig kan du bli pålagt å føre kontroll med vannets sammensetning
  Ved omlegging eller utbedring av offentlige avløpsledninger, kan kommunen kreve at du som eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Kommunen kan også kreve omlegging eller utbedring av din stikkledning, når særlige grunner tilsier det.


Praktiske opplysninger

Rørleggerarbeid
Alt arbeid i forbindelse med ditt sanitæranlegg, unntatt skifting av pakning og staking av vasker og sluk, skal utføres av godkjent rørlegger.

Skader og driftsproblemer
Skader på din bygning eller eiendom, som skyldes feil på kommunens avløpsnett, skal du alltid melde til ditt forsikringsselskap og til kommunen.
Får du problemer med tett avløp må privat spylefirma kontaktes. Ved øvrige driftsproblemer på ditt avløpsanlegg, ringer du din rørlegger.
Farlige væsker eller stoffer i avløpet
Kommer skadelige eller farlige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i avløpsnettet må du omgående varsle kommunen.

Ledningskart
Opplysninger om beliggenhet av private- og kommunale avløpsledninger får du ved henvendelse til kommunen. Kartkopier er gratis.

Spesielle anlegg

Kloakkpumpeanlegg
Er det ikke mulig å legge stikkledning med selvfall til kommunens kloakknett, må du installere et privat pumpeanlegg. Det er ditt ansvar at pumpeanlegget til enhver tid fungerer tilfredsstillende. Kommunen har et overordnet oppsyn med drift og vedlikehold av pumpeanlegget. Dersom du ikke driver pumpeanlegget forskriftsmessig kan kommunen pålegge deg utbedringer.

Ved installering av pumpeanlegg må du inngå en skriftlig vedlikeholdskontrakt med pumpeleverandør. Kommunen skal ha en kopi.

Driftsinstruks med nødvendig forklaring skal du oppbevare ved pumpeanlegget.

Ved hver service/kontroll av anlegget skal pumpeleverandør sende en kopi av servicerapport til kommunen.

Ansvarlig enhet

 • Navn: Teknisk/næring
 • Leder: Kåre Isaksen
 • Telefon: 75685000
 • Epost post@sorfold.kommune.no
 • Postadresse: 8226 Straumen
 • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
 • Åpningstid: 07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)