Varsel om begrenset høring av endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for Åkerveien 4


I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Åkerveien 4 ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 14.

 Hensikten med endringen av planen er å endre innregulerte tomtegrenser, slik at det går fra åtte tomter som kan bebygges, til fire. Som følge av dette er det ikke lenger behov for felles adkomstveg, og denne tas ut av planen.

 Detaljreguleringsplanen med tilhørende dokumenter:


Plankart Åkerveien

Plankart Åkerveien, illustrasjonsplan

Reviderte reguleringsbestemmelser

Vedtak om begrenset høring

Papirutgave av dokumentene ligger til ettersyn på servicekontoret, Sørfold Rådhus

 Frist for å komme med merknader til planforslaget er søndag 23.05.2021.

Merknader må være skriftlig og sendes via skjemaet nederst i artikkelen eller som vanlig brev til:

  • Sørfold kommune, enhet Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen

Du kan også sende en e-post til           

merket med «Endring av detaljreguleringsplan Åkerveien 4».