Kartutsnitt med foreslåtte deponier markert

Kartutsnitt som viser noen av de foreslåtte deponiene.

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan

Statens vegvesen skal i samarbeid med Sørfold kommune lage en detaljreguleringsplan for nye deponier og massetak på strekningen Helland–Bonå.

Formålet med planarbeidet er å øke kapasiteten for massedeponering og etablere framtidige masseuttak.

De ber nå om innspill til arbeidet og uttalelser til planprogrammet.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og tiltaket skal derfor konsekvensutredes. Planprogrammet beskriver planprosess og medvirkning.

Den nye reguleringsplanen gjelder nærmere avgrensede områder på strekningen Helland -Bonå.

Saken oppdatert med bedre kart pr. 14. mars

NB! Det er nå laget bedre kart, ortfoto med eiendomsgrenser. Dermed kan grunneiere nå finne sin eiendom i forhold til planområdene. Her er de nye kartene:

Kart Helland - Megården

Kart Gyltvik - Aspfjorden

Kart Leirfjorden

Reguleringsplanen skal supplere gjeldende detaljreguleringsplan  for strekningen Megården -Mørsvikbotn, vedtatt av Sørfold kommune 15.11.2016.

Det er et mål at planen vedtas av Sørfold kommune, som er planmyndigheten, rundt årsskiftet 2017/2018.

Last ned og les:

Forslag til planprogram

Kart over planområdene

Innspill, uttalelser, synspunkter og relevante opplysninger bes sendt innen 12. april til:

Innspillene bes merket: Merknad til oppstartsvarsel deponier E6 Sørfold.

Informasjonsmøte 29. mars og åpen kontordag 4. april

Som en del av høringsprosessen blir det også informasjonsmøte:

  • Onsdag 29. mars kl. 18.00 – 20.00 i Rådhussalen, Straumen.

Alle er velkommen.

Det blir også åpen kontordag på Rådhuset:

  • Tirsdag 4. april kl. 09.00 – 17.00 i det store møterommet ved siden av kantinen.

Les mer på nettsidene til Statens vegvesen:

E6 Sørfold