Generelle bestemmelser og dokumentasjonskrav

Sørfold kommune legger til grunn det som følger av KS hovedtariffavtale (HTA) kap. 1 § 12 og KS Personalhåndbok når det gjelder beregning av lønnsansiennitet.

Lønnsansiennitet er et uttrykk for hvor mye av tidligere praksis som skal medregnes når lønnen skal fastsettes. Det er kun nødvendig å fastsette lønnsansiennitet for arbeidstakere som er i stillinger lønnet etter reglene i HTA kap. 4.

Les mer om dette på nettsidene til KS:

Fagområder lønn og tariff, hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.04.2022

Lønnsansiennitet skal fastsettes ved tilsetting/tiltredelse og på bakgrunn av innlevert dokumentasjon av tidligere tjeneste. Dette gjelder også hvis vedkommende kommer fra en annen offentlig stilling i stat/fylkeskommune/annen kommune.

Det følger av KS personalhåndbok at lønnsansiennitet også skal fastsettes ved ny stilling hos samme arbeidsgiver. Sørfold kommune praktiserer dette kun hvis ny stilling krever annet utdanningsnivå enn det som ble lagt til grunn ved tidligere beregning.

Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. aktuelle måned med bakgrunn i det antall år og måneder som godskrives i lønnsansienniteten. 

Alle forhold skal dokumenteres. Dokumentasjonen fra tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere skal inneholde:

 • Start og sluttdato
 • Stillingsprosent og stillingstype
 • For ekstrahjelp/tilkallingsvikarer må timeantallet være spesifisert

Oppgitte opplysninger som ikke er dokumentert eller er mangelfullt dokumentert, iht. kulepunktene over, vil ikke bli tatt med i beregningen. 

Hvis andre forhold av betydning for ansiennitetsdato blir levert på et senere tidspunkt, vil virkningstidspunktet for ny ansiennitet bli satt når ny dokumentasjon ble innlevert.

Regler for ansiennitetsberegning

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år og hva som godskrives vil avhenge av stillingskategori og kompetansekrav til stillingen.

 •  Stillinger uten særskilt krav om utdanning: All tidligere privat og offentlig tjeneste godskrives
 •  Tilsetting i annen stilling: Offentlig tjeneste godskrives fullt ut. I tillegg godskrives tidligere privat tjeneste av betydning for stillingen
 •  Undervisningspersonale: Samme føringer som i forrige kulepunkt, med det unntak av at det godskrives all privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning

Øvrige godskrivningsregler er som følger:

 • Omsorgstjeneste (omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke) godskrives med inntil 3 år
 • Fagarbeidere får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet etter fylte 18 år. Verdiskapningsdelen er på ett år.
 • Tjenestetiden ved verneplikt godskrives
 • Arbeid i hjemmet godskrives med inntil 6 år (NB! Kun for stillinger uten særskilt utdanning)
 • Arbeidsforhold uten fastsatt stillingsstørrelse (Timelønnet arbeid/ekstrahjelp) godskrives hvis perioden er over 1/2 år og omfanget er i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke
 •  Praktikant og turnustjeneste: Praktikanttjeneste etter fylte 18 år likestilles med ordinær tjeneste ved tilsetting av ordinær stilling, uavhengig av om det er offentlig eller privat praktikanttjeneste. Prakisperioden i forbindelse med utdanning regnes som en del av utdanningen og skal ikke regnes med. Turnustjeneste for lege og fysioterapeut regnes som ordinær tjeneste som skal godskrives/medregnes
 • Permisjoner i arbeidsforholdet: Hovedregelen er at det ikke opptjenes lønnsansiennitet under ulønnet permisjon, men med unntak av verneplikt, utdanningspermisjoner på inntil to år (hvis relevant for vedkommendes arbeid) eller når det utføres offentlige ombud eller ombud i arbeidstakerorganisasjoner. Foreldrepermisjoner inntil to år, uavhengig av om denne er lønnet eller ulønnet, avbryter heller ikke opptjeningen av lønnsansiennitet.

Ansiennitetsbestemmelsen gjelder likt for deltidsansatte med en på forhånd bestemt arbeidstid som for tilsatte i hel stilling.

Det vil si dersom en ansatt har hatt deltidsstilling med en fastsatt stillingsprosent, får vedkommende godskrevet ansiennitet lik en som har hatt 100 % stilling i samme tidsrom. Det er ingen nedre grense for å beregne ansiennitet i tidligere deltidsstilling.

Eksempel: Ansatt i 15 % stilling i ett år gir ett år med ansiennitet.