Fortsatt store ulikheter på landsbasis

Skolen skal gi alle barn og unge like gode muligheter til faglig og sosial utvikling. Norsk skole lykkes på mange områder, men det er fortsatt store kvalitetsforskjeller mellom skoler i en kommune og mellom kommuner.

Dette fører til at for mange elever går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig kompetanse for videre utdannings- og yrkesliv. Kvaliteten på utdanningen skal ikke være avhengig av hvor i landet barnet bor eller på hvilken skole barnet går.

Dette er bakteppet for opprettelse av Oppfølgingsordningen, som er et tilbud til kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende resultater på enkelte områder i opplæringen.

Kommuner som deltar har positive erfaringer

Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning i en periode på 3 år.

Ordføreren forteller om gode erfaringer blant deltakende kommuner.

–Jeg har blant annet snakket med min ordførerkollega i Andøy, som ser stor nytte av å være med i ordningen, der man får tilgang til ulike virkemidler.

Kommunene kan også søke om midler fra Statsforvalteren til å gjennomføre nye og styrke eksisterende tiltak i skolen, forklarer han.

Det er kommuner og ikke enkeltskoler som deltar i programmet.  I tillegg til Sørfold er det 7 andre kommuner i Nordland som er med.

Mange faktorer som påvirker

Kvalitet i skolen skyldes ikke faktorer i skolen alene. Andre aktører og faktorer påvirker direkte og indirekte det som skjer i skolen. Det vil i mange tilfeller være nødvendig å involvere andre instanser som jobber med barn og unge i arbeidet med kvalitetsutvikling.

For eksempel vil et tett samarbeid mellom barnehage, helsestasjon, skole og det spesialpedagogiske støttesystemet bidra til en helhetlig satsing på barn og unge i kommunen.

–Her kan vi nevne at vi har et tverrfaglig ressursteam , som bygger et lag rundt barna og elevene.

At vi i tillegg har blitt med i en statlig oppfølgingsordning er veldig bra. Vi ser det som utelukkende positivt at vi får hjelp til å bli bedre, sier ordfører Gisle Hansen.