Victoria og Nikolai i Newtonrommet

Newtonrommet på Straumen skole  spiller en sentral rolle i kommunens realfagssatsing. Hit kommer klasser fra hele Salten på besøk.

Regjeringen satser på realfag

For å bli realfagskommune, må kommunene forplikte seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag. 

De første realfagskommunene ble valgt ut våren 2015. Tilbudet varer i tre semestre, og kommunene får økonomisk og faglig støtte til nettverksarbeid. Universiteter og høgskoler bidrar med ekstern kompetanse i nettverkene.

En av regjeringens viktigste prioriteringer for tiden, er en ny og mer offensiv satsing på realfag på landsbasis. Den nye strategien Tett på realfag fokuserer på at barn og unges kompetanse i realfag «skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon» (Utdanningsdirektoratet).

Må være godt forankret i alle ledd

Som realfagskommune forplikter man seg til å utvikle en lokal plan for å fremme arbeidet med realfag i grunnopplæringen. Utdanningsdirektoratet har laget en mal som politikere, skoleeier, skoleleder og lærere i samarbeid tilpasser tile lokale behov og satsingsområder.

Realfag står sentralt i Sørfolds næringsliv, som mye er tuftet på kraft, industri, oppdrett og mineral.

Dessuten er ny E6 under planlegging, og veibygging handler også om realfag.

Saken ble behandlet i driftsutvalget i november i fjor, og poltiikerne gikk enstemmig inn for å søke.

Nå er søknaden innvilget, og Sørfold er blitt en del av Utdanningsdirektoratets satsing på realfag.

Tilskudd følger med tildelingen

Med status som realfagskommune følger det også penger fra Utdaningsdirektoratet.

Disse skal gå til etablering og drift av lokalt realfagsnettverk for skoleledere, lærere, barnehagepersonale og andre involverte i kommunens realfagsarbeid.

Rektorer og barnehagestyrere har diskutert organisering av realfagsatsingen. De anbefaler at ansvaret legges til newtonlærer, og at man benytter deler av  tilskuddet  til å dekke 20% stilling til å drifte nettverkene og være pådriver for realfagsatsingen i skoler og barnehager.