–Det skjer mye positivt i Sørfold, sier rådmann Stig Arne Holtedahl, og viser fram to prosjekter som kommunen legger betydelige næringsfondsmidler og personalressurser i.

Tilrettelegge for utvikling

– Vårt hovedfokus er å levere gode tjenester til innbyggerne. Dette betyr også at vi må tilpasse oss endringer i samfunnet og befolkningens behov.

Med bredbåndsubyggingen som nå er i gang, kommer viktig infrastruktur på plass. Dette handler også om å tilrettelegge for næringsutvikling, som er en prioritert oppgave.

På helsesiden er det gledelig at begge hesesøsterstillinger er besatt, og at to av tre leger er på plass. Den tredje legestillingen er utlyst, opplyser rådmannen.

Se også:

Helsesøsterstillingene er besatt

–  Gledelig er det også at sykefraværet blant de ansatte er på kun 6,5%. Dette er godt under landsgjennomsnittet.

Den store utfordringen i budsjettet er at vi må tilpasse driftsnivået til den økonmiske rammen vi rår over.

Konkret betyr dette at vi må nedbemanne tilsvarende 10 årsverk i 2019.

Denne prosessen vil skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte og med et mål om å unngå oppsigelser så langt det er mulig, sier Stig Arne Holtedahl.

Budsjettet vedtas 18. desember

Formannskapet behandlet budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 29. november.

Formannskapets innstilling til budsjett ligger nå til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets møte 18. desember.

Da skal neste års budsjett vedtas. Som vanlig er møtet åpent for publikum, det starter kl. 10.00 og foregår i Rådhussalen.

Grunnlaget for politisk behandling er rådmannens forslag til budsjett:

Rådmannens innledning

Enhetenes budsjettkommentarer

Rettelser til budsjettkommentarer

Budsjettskjema som viser tall for skatt, statlige overføringer etc., og hvor mye som kan fordeles til drift

Formannskapets innstilling til budsjett består av flere saker:

Gebyrer kommunalteknisk område 2019

Betalingssatser 2019

Prisliste IRIS

Investeringsplan 2019-2022

Budsjett 2019/Økonomiplan 2019-20222

Detaljert driftsbudsjett 2019

Budsjettet i papirutgave ligger på servicekontoret og på bilioteket.

Innspill fra fagforeninger til rådmannens budsjettforslag:

Fagforbundet

Musikernes Fellesorganisasjon

Sykepleierforbundet

Utdanningsforbundet