Bildet: Det er satt av 17 millioner kroner i 2021 og 8 millioner i 2022 til renovering og utvidelse av lokalene til Straumen barnehage.

I egen sak har formannskapet også innstilt på fortsatt offentlig drift av barnehagen.

Rehabilitering Straumen barnehage er det største investeringsprosjektet i perioden.  

Her kan du se en oversikt over alle prosjektene som er med i økonomiplanen, med kostnad og tidsplan, merk at alle beløp står i hele tusen:

Investeringsplan, oversikt

Formannskapet behandlet budsjettet 26. november.

Særutskrift av formannskapets vedtak som nå ligger til ettersyn i 14 dager, dvs. til 10. desember:

Betalingssatser -gebyrer 2021

Betalingssatser – gebyrer kommunalteknisk område 2021

Sørfold sokn – driftsbudsjett 2021/investeringsplan 2021-2024

Økonomiplan 2021-2024 Driftsbudsjett 2021

Økonomiplan 2021-2024 Investeringsbudsjett 2021

Prisliste IRIS

Detaljert driftsbudsjett med kommunedirektørens innledning, enhetenes kommentarer, økonomisk oversikt etc.

Dokumentene er også tilgjengelig i papirutgave, og kan fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 75 68 50 00.

Merknader til budsjettforslaget sendes via skjema nederst på siden eller på e-post til  post@sorfold.kommune.no,