Både stillinger og kjøpsposter

Da kommunestyret behandlet budsjett 2019 før jul, manglet det 5, 7 millioner kroner for å få balanse.

–Det ble vedtatt en bestilling til rådmannen om å legge fram en sak i løpet av første kvartal 2019, som beskriver hvordan dette beløpet skal dekkes inn.

Det ble også gitt noen konkrete føringer om antall årsverk, at struktur skulle vurderes og at lovpålagte oppgaver skal prioriteres foran ikke-lovpålagte.

I tillegg ble det sagt at 2 millioner kroner av beløpet skal reduseres på kjøpsposter, forklarer rådmann Stig Arne Holtedahl (bildet).

–Oppdraget var å redusere med 10 årsverk. Men du foreslår å fjerne 11,5. Hvorfor det?

–Bestillingen var også formulert som beløpet 5,7 millioner kroner. For å nå dette, må vi redusere med litt mer enn 10 årsverk.

–Er det noen virksomheter som er skjermet?

– Ikke skjermet i den forstand at de ikke er gjennomgått og vurdert. Men Straumen Barnehage er ikke på kuttlisten. De trenger sine ressurser ubeskåret for å møte dagens og fremtidens behov for barnehageplasser.

Pr. i dag har vi dessverre ikke full barnehagedekning, men dit skal vi, forsikrer rådmannen.

–Var du forberedt på at du kunne få en så krevende oppgave etter så kort tid  da du takket ja til jobben i september i fjor?

–Ja, det var jeg. Jeg var kjent med at kommunen har økonomiske utfordringer, men hadde også merket meg at driften ligger relativt høyt i forhold til sammenlignbare kommuner.

Dermed gikk jeg til oppgaven med en innstilling om at dette skal vi klare ved felles innsats.

Rryddig prosess

–Som rådmann er jeg opptatt av at prosessen skal være ryddig. Derfor laget vi en framdriftsplan som er fulgt.

Tillitsvalgte har vært med hele veien, enhetslederne har utredet konskvensene av reduksjonene og arbeidmiljøutvalget har behandlet saken, sier Stig Arne Holtedahl.

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Katrin Elvebakk, bekrefter at prosessen har vært ryddig og bra.

–Vi er ikke enig i hele innholdet i rådmannens sparetiltak, men prosessen har foregått i ryddige former, sier Katrin Elvebakk.

Politikerne avgjør

Når saken kommer på bordet i formannskap, administrasjonsvalg og kommunestyre, har rådmannen utført sin del av oppdraget. Da er det opp til politikerne å bestemme hva som blir det endelige utfallet.

–Men jeg vil sørge for at poltikerne får svar på spørsmålene de måtte ha, slik at de blir kjent med vurderingene som ligger til grunn for rådmannens forslag og at saken blir tilstrekkelig belyst, sier Stig Arne Holtedahl.

Saken behandles 26. mars i administrasjonsvalg og formannskap, med endelig vedtak i kommunestyret 8. april.

Her er rådmannens tiltakspakke:

Saksframlegg med kuttliste

Hele innkallingen til formannskapet, der også uttalelser fra fagforeninger ligger sammen med saken.