BIldet: Alle møter i kommunestyret er åpne for publikum. Det hører likevel med til sjeldenhetene at amfiet er så fullt som på dette folkemøtet i 2018.

Konsekvensjustert budsjett: grunnlag for videre behandling

I 2019 vil administrasjonen starte arbeidet med investeringsbudsjettet i august, med innspill fra politikerne i september, slik det framgår av årshjulet.

Fra september vil administrasjonen også jobbe med driftsbudsjettet. På dette tidspunktet er resultatet av lønnsoppgjøret klart, og det er mulig å legge inn korrekte tall i den delen av budsjettverktøyet som heter lønnsark.

Når alt som har med ansatte og lønn å gjøre er kontrollert, overføres dette til konsekvensjustert budsjett.  

Konsekvensjustert budsjett er en fremskrivning av dagens drift, basert på vedtak og avtaler som er kjent.

Statsbudsjettet er en viktig premissleverandør for kommunenes budsjett, fordi det fastsetter hvor store statlige oveføringer den enkelte kommune får.

Offentlig ettersyn

En viktig del av budsjettprosessen er drøftingsmsøter med tillitsvalgte og behandling i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Når rådmannens budsjettforslag er klart i november, skal det behandles i formannskapet. Deretter skal formannskapets innstilling til budsjett ligge til offentlig ettersyn i minst 14 dager, i henhold til kommuneloven.

Det blir også behandlet i de politiske partier.

Endelig budsjettbehandling skjer i kommunestyret i midten av desember. Da blir det fattet vedtak både om driftsbudsjett og investeringsbudsjettt.