Bildet: Line Hansen og Kurt Hjelvik med plankart for Sørfold kommune.

Et tegn på at man tar tak i eldre saker

Avisa Nordland hadde en artikkel i midten av juni som slo fast at Sørfold ligger på bunnplassering når det gjelder behandlingstid for byggesaker, med en gjennomsnittlig behandlingstid på over 200 dager pr. sak.

–  For det første må vi presisere at disse tallene ikke er helt ferske, dette er statistikk for 2017, da vi en periode var uten byggesaksbehandler.

Forut for dette igjen hadde vi en lang periode da vi måtte prioritere planarbeid i forbindelse med ny E6-trasé, samt at vi hadde stillinger vakante i 2016/17 forklarer kommunalsjef Kurt P. Hjelvik.

–  Samtidig er den dårlige plasseringen et tegn på at vi er i ferd med å ta tak i saker som er flere år gamle.

Stoppeklokka starter når søknaden er mottatt, men den stoppes ikke før vedtaket er fattet. Hvis man lar gamle saker bli liggende ubehandlet vil dermed ikke behandlingstiden bli registrert i statistikkene.

Men for all del: Å levere gode tjenester til våre innbyggere er mye viktigere enn å score høyt på diverse målinger, så vi fortsetter å jobbe oss nedover i saksmengden som ligger, uansett hvilke utslag på statistikken dette vil gi, sier han.

Opplysningene som danner grunnlag for all statistikk om ressursbruk for kommunale tjenester, hentes fra noe som heter Kostra. 

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir informasjon om ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner.

Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre.

Loven fastsetter to frister: 3 uker og 12 uker

Line M. Hansen er byggesaksbehandler ved enhet teknisk/næring i Sørfold kommune.

Hun forholder seg til to frister som gjelder behandlingstid for byggesøknader:

Fullstendige søknader hvor det ikke foreligger merknader fra naboer eller at det ikke kreves uttalelse/tillatelse fra annen myndighet skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. En fullstendig søknad vil si at den inneholder alle de opplysninger som kreves for å kunne behandles.

Søknader som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser har en frist på 12 uker. Slike søknader kan kreve uttalelse fra annen myndighet, og må legges fram for politisk behandling.

12- ukersfristen gjelder også for såkalte rammesøknader. En rammesøknad benyttes ofte på litt større byggeprosjekt, som for eksempel omsorgsboligene på Straumen, og skal angi de ytre rammene for prosjektet.

Det kan være for eksempel hva slags tiltak, størrelse, forholdet til kommunale planer, avklaringer i forhold til naboer. Når rammetillatelse er gitt og et fagområde er ferdig prosjektert, kan det søkes om igangsettingstillatelse.

En prosess med mange ledd

For folk flest kan det være vanskelig å forstå at det skal ta så lang tid å behandle en søknad. Vi har derfor bedt Line Hansen om å redegjøre kort for de enkelte trinn i prosessen.

–  Når vi mottar søknader, tar vi først en gjennomgang av søknaden. Har vi fått det vi trenger for å behandle søknaden?

Dette er blant annet:

  • Situasjonskart med målsatt tiltak tegnet inn i målestokk
  • Tegninger av det du ønsker å oppføre
  • Nabovarsel
  • Underskrift fra eiere av eiendommen

Så må vi sjekke planbestemmelsene for eiendommen, og om det må søkes dispensasjon for tiltaket.

Hvis en oppdager noe som mangler, sender jeg ut et mangelbrev hvor jeg spesifiserer hva jeg trenger for å behandle søknaden. Da varierer det hvor snart jeg får tilsendt det som etterspørres.

Når jeg har en fullstendig søknad, må jeg gå inn og kontrollere blant annet plassering av tiltak, utnyttingsgrad, tilknytning til vei og ledningsnett, krav til byggegrunn (eventuell skredfare, flomfare, kvikkleire).

Så må jeg selvfølgelig kontrollere at tiltaket er innenfor kravene i planbestemmelsene, forklarer Line Hansen.

Nye søknader behandles innen lovpålagt frist

Hun opplyser også at nå i 2018 behandles alle nye byggesøknader innen lovpålagt frist.

–Vi har fortsatt mange eldre saker, men plukker i begge ender, dvs. vi behandler både nye og eldre søknader parallelt, sier byggesaksbehandler Line Hansen.