Kjell Sæterhaug i ISE Produksjon AS opplyser at atkomsten over dammen blir forhindret mens arbeidet pågår, men man kan benytte midlertidig krysningsvei for å komme over på nordsiden av Rismålsvatnet.

Den midlertdige krysningsveien vil bli merket og skiltet.

Arbeidet skal etter planen være ferdig før vinteren setter inn.

Det er NVE (Norges vassdrags – og energidirektorat) som har gitt ISE Produksjon AS pålegg om å utbedre og forsterke dam Rismålsvatnet. Pålegget er gitt med hjemmel i Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg.

Arbeidene innebærer blant annet å erstatte dagens fyllingsdam med en betongdam. Videre skal  eksisterende overløpsdam forsterkes med påstøp på dagens dampilar nedstrøms dammen, samt forankring av damplata med fjellbolter.