I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert. En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen. Ved avgjørelse om samtykke skal gis, skal det bl.a. tas hensyn til

  • om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
  • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
  • kulturlandskapet.

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke.

Målgruppe
De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom, eller som antas å være den faktiske eier til eiendommen.

Kriterier/vilkår
Samtykke til deling kan gis dersom

  • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi.

I forbindelse med et samtykke til deling av landbrukseiendom kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Pris for tjenesten
Det er fastsatt et gebyr på kr 750,-.

Lover og retningslinjer
Arealplan

Forvaltningsloven
Jordlova § 12
Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker § 2 fjerde ledd
Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)

Om søknadsprosessen

Søknad om deling av landbrukseiendommen skal sendes til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av eiendommen og beliggenhet på arealet det søkes om deling av.

Søknadsskjema

Søknad om deling av eiendom

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er fylkeslandbruksstyret. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkeslandbruksstyret.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til jordbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik, tlf. 75 68 53 67/905 27 529 eller e-post kph@sorfold.kommune.no