Nasjonalpark og verneområdestyrene perioden 2020-2023:

 • Gisle Hansen
 • Silje S. Paulsen (vara)

Styret i Strandmyra borettslag:                  

 • Daniel Koskinen
 • Unni Storhaug (vara)

Nordlandsmuseets råd:

 • Gisle Hansen
 • Sten Robert Hansen (vara)

Nordland nasjonalparksenters råd:

 • Gisle Hansen
 • Sten Robert Hansen (vara)

Styret i Salten friluftsråd perioden 2020-2024:

 • Daniel Koskinen
 • Silje S.Paulsen (vara)

Klagenemnd:

Medlemmer:

 •  Rigmor Johansen, leder.
 • Eva P. Pedersen, nestleder
 • Johnny Skar

Varamedlemmer:

 • Anniken Nygaard Sande (personlig vara for Johnny Skar)
 • Per Reffhuag ( personlig vara for Eva P. Pedersen)
 • Ulf Roger Strøksnes  - (personlig vara for Rigmor Johansen)

Representant med vararepresentant til Sørfold kirkelige fellesråd:

 • Representant: Sten Robert Hansen
 • Vararepresentant: Gisle Hansen

Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

 • Thorstein Inderberg(leder)
 • Anniken N. Sande (personlig vara)
 • Bente Grovassbakk (nestleder)
 • Ann Katrin Sætrevik (personlig vara)
 • Brukerrepresentanter: Leif Strømdal og Anette Johansen
 • Leder av eldrerådet: Tor Ankjell
 • Nestleder av eldrerådet: Mariann Strømdal
 • 1 representant oppnevnt av kommunedirektør: Johanne Steinmo-Solvang

Representanter til Salten kulturutvalg:

 • Representant: Sten-Robert Hansen
 • Vararepresentant: Bente Braaten

Styret i Salten kommunerevisjon IKS:

 • Jannike Moen
 • Eirik Stendal (vara)

Representanter til samarbeidsutvalg (SU)  i barnehagene:

SU ved Straumen barnehage:

 • Simon Sørfjordmo
 • Gisle Hansen (vara)
 • Kolbjørn Mathisen
 • Lisbeth Elvebakk (vara)

SU ved Løkta barnehage:

 • Silje Sørfjordmo Paulsen
 • Daniel Koskinen (vara)
 • Finn Arve Moen
 • Dag Løvmo (vara)

Nordsia oppvekstsenter har felles samarbeidsutvalg mellom skole og barnehage. Representanter til dette utvalget fremgår i saksbehandlingen valg av Samarbeidsutvalg til skolene.

Representanter til samrbeidsutvalg i skolene:

SU ved Straumen skole:

 • Silje Sørfjordmo Paulsen
 • Sten Robert Hansen (vara)

SU ved Røsvik skole:

 • Daniel Koskinen
 • Unni Storhaug (vara)

SU ved Nordsia oppvekstsenter:

 • Sten Robert Hansen
 • Gisle Hansen (vara)

Medlemmer til representantskapet i IRIS Salten IKS for perioden 2019 - 2023:

 • Ordfører Gisle Hansen.
 • Vara: varaordfører Sten Robert Hansen og Daniel Koskinen.
 • Opposisjonsleder Kolbjørn Mathisen.
 • Vara: Unn- Karin Pedersen AP, Rune Edvardsen AP, Bente Grovassbakk AP

Representanter til Salten Regionråd 2019-2023:

Ordinært medlem:

 • Ordfører Gisle Hansen 

Som vara:

 •  1. vara Sten Robert Hansen 
 •  2. vara Silje Paulsen

Fra opposisjonen:

 • Kolbjørn Mathisen

Som varamedlemmer for AP benyttes varalisten til Formannskapet.

 • 1. vara Unn Karin Pedersen
 • 2. vara Rune Edvardsen
 • 3. vara Bente Grovassbakk

Rådmann/administrasjonssjef møter fra administrasjonen.

Medlemmer til representantskapet i Salten brann IKS 2019 - 2023:

 • Ordfører Gisle Hansen.
 • Som vara velges varaordfører Sten Robert Hansen og Daniel Koskinen.
 • Opposisjonsleder Kolbjørn Mathisen.
 • Vara: Unn- Karin Pedersen AP, Rune Edvardsen AP, Bente Grovassbakk AP

Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten 2019 - 2023:

 • Ordfører Gisle Hansen.
 • Som vara for Gisle Hansen velges varaordfører Sten Robert Hansen og Daniel Koskinen.
 • Opposisjonsleder Kolbjørn Mathisen.
 • Vara: Unn- Karin Pedersen AP, Rune Edvardsen AP, Bente Grovassbakk AP

Representant til styret i Salten kontrollutvalgservice:

 • Jannike Moen
 • Personlig vararepresentant: Finn Arve Moen

Representanter til takstnemnd etter eiendomsskatteloven 2019 – 2023:

 • Tommy Pedersen, leder
 • Ole Andre Lilleløkken (Personlig vara) 
 • Tor Ankjell, nestleder
 • Kristin Hedstrøm (personlig vara)
 • Kjell Terje Sevaldsen
 • Anne Lise Nordvik Arntzen (Personlig vara) 

Representanter til Klagenemnd etter eiendomsskatteloven og takstnemndas vedtak for perioden 2019 – 2023:

 • Thorstein Inderberg, leder
 • Daniel Koskinen (Personlig vara)
 • Robert Fredheim, nestleder
 • Beate Breivik (Personlig varamedlem)
 • Per Reffhaug
 • Heidi Skogheim (Personlig varamedlem) 
 • Rune Edvardsen
 • Renate Storeide (personlig varamedlem)
 • Marthe Wold
 • Ulf Roger Strøksnes (Personlig varamedlem) 

Eldreråd 2019 – 2023:

 • Fast medlem fra Strøksnes og Leirfjorden grendelag: Ann Katrin Sætrevik med Arnfinn Grovassbakk som varamedlem
 • Fast medlem fra Mørsvik grendelag: Irene Reffhaug og Ellinor  Horndal som varamedlem
 • Fast medlem fra Djupvik og Røsvik grendelag: Oddbjørn Jonassen og Kjell Hansen som varamedlem
 • Fast medlem fra Straumen: Mariann Strømdal og Magne Johansen som varamedlem
 • Fast medlem fra Tørfjord/Kvarv: Tor Ankjell og Heidi Zakariassen som varamedlem