Nasjonalpark og verneområdestyrene perioden 2020-2023:

 • Gisle Hansen
 • Silje S. Paulsen (vara)

Styret i Strandmyra borettslag:                  

 • Daniel Koskinen
 • Unni Storhaug (vara)

Nordlandsmuseets råd:

 • Gisle Hansen
 • Sten Robert Hansen (vara)

Nordland nasjonalparksenters råd:

 • Gisle Hansen
 • Sten Robert Hansen (vara)

Styret i Salten friluftsråd perioden 2020-2024:

 • Daniel Koskinen
 • Silje S.Paulsen (vara)

Klagenemnd:

Medlemmer:

 • Mikal Arntzen, leder.
 • Eva P. Pedersen, nestleder
 • Rigmor Johansen

Varamedlemmer:

 • Johnny Skar (personlig vara for Mikal Arntzen)
 • Per Reffhuag ( personlig vara for Eva P. Pedersen)
 • Ulf Roger Strøksnes  - (personlig vara for Rigmor Johansen)

Representant med vararepresentant til Sørfold kirkelige fellesråd:

 • Representant: Sten Robert Hansen
 • Vararepresentant: Gisle Hansen

Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

 • Thorstein Inderberg(leder)
 • Anniken N. Sande (personlig vara)
 • Bente Grovassbakk (nestleder)
 • Ann Katrin Sætrevik (personlig vara)
 • 1 representanter fra hver brukerorganisasjon (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO)
 • Leder av eldrerådet
 • Nestleder av eldrerådet (vararepresentant)
 • 1 representant oppnevnt av rådmannen.

Kommunalt råd for likestilling:

 • Leder: Sten Robert Hansen
 • Medlem: Silje S. Paulsen
 • Medlem: Hilde Abelsen

Representanter til Salten kulturutvalg:

 • Representant: Torleif Engan
 • Vararepresentant: Bente Braaten

Styret i Salten kommunerevisjon IKS:

 • Jannike Moen
 • Eirik Stendal (vara)

Representanter til samarbeidsutvalg (SU)  i barnehagene:

SU ved Straumen barnehage:

 • Simon Sørfjordmo
 • Gisle Hansen (vara)
 • Kolbjørn Mathisen
 • Hilde Abelsen (vara)

SU ved Løkta barnehage:

 • Silje Sørfjordmo Paulsen
 • Daniel Koskinen (vara)
 • Finn Arve Moen
 • Dag Løvmo (vara)

Nordsia oppvekstsenter har felles samarbeidsutvalg mellom skole og barnehage. Representanter til dette utvalget fremgår i saksbehandlingen valg av Samarbeidsutvalg til skolene.

Representanter til samrbeidsutvalg i skolene:

SU ved Straumen skole:

 • Silje Sørfjordmo Paulsen
 • Sten Robert Hansen (vara)

SU ved Røsvik skole:

 • Daniel Koskinen
 • Unni Storhaug (vara)

SU ved Nordsia oppvekstsenter:

 • Sten Robert Hansen
 • Gisle Hansen (vara)

Medlemmer til representantskapet i IRIS Salten IKS for perioden 2019 - 2023:

 • Ordfører Gisle Hansen.
 • Vara: varaordfører Sten Robert Hansen og Daniel Koskinen.
 • Opposisjonsleder Kolbjørn Mathisen.
 • Vara: Unn- Karin Pedersen AP, Rune Edvardsen AP, Bente Grovassbakk AP

Representanter til Salten Regionråd 2019-2023:

Ordinært medlem:

 • Ordfører Gisle Hansen 

Som vara:

 •  1. vara Sten Robert Hansen 
 •  2. vara Silje Paulsen

Fra opposisjonen:

 • Kolbjørn Mathisen

Som varamedlemmer for AP benyttes varalisten til Formannskapet.

 • 1. vara Unn Karin Pedersen
 • 2. vara Rune Edvardsen
 • 3. vara Bente Grovassbakk

Rådmann/administrasjonssjef møter fra administrasjonen.

Medlemmer til representantskapet i Salten brann IKS 2019 - 2023:

 • Ordfører Gisle Hansen.
 • Som vara velges varaordfører Sten Robert Hansen og Daniel Koskinen.
 • Opposisjonsleder Kolbjørn Mathisen.
 • Vara: Unn- Karin Pedersen AP, Rune Edvardsen AP, Bente Grovassbakk AP

Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten 2019 - 2023:

 • Ordfører Gisle Hansen.
 • Som vara for Gisle Hansen velges varaordfører Sten Robert Hansen og Daniel Koskinen.
 • Opposisjonsleder Kolbjørn Mathisen.
 • Vara: Unn- Karin Pedersen AP, Rune Edvardsen AP, Bente Grovassbakk AP

Representant til styret i Salten kontrollutvalgservice:

 • Jannike Moen
 • Personlig vararepresentant: Finn Arve Moen

Ungdomsråd for 2020-2022:

Fra Straumen:

 • Medlemmer: Gunnar Kugappi, Isak Sjøgård Pettersen og Mina Othelie Øwre.
 • Varamedlemmer: Silja Kristine Hedstrøm Nilsen og Joakim Fredriksen Pedersen.

Fra Røsvik:

 • Medlemmer: Jakob Bjørknes og Mats Moen Mareliussen.
 • Varamedlem: Nora Kjær Olsen.

Fra Nordsia:

 • Sol Ravna Jensen Drabik og Mait Mannik

Kulturkontoret stiller med sekretær/koordinator som tidligere.

Det ble ikke fremmet forslag på kandidat fra videregående skole.

Representanter til takstnemnd etter eiendomsskatteloven 2019 – 2023:

 • Tommy Pedersen, leder
 • Ole Andre Lilleløkken (Personlig vara) 
 • Tor Ankjell, nestleder
 • Kristin Hedstrøm (personlig vara)
 • Kjell Terje Sevaldsen
 • Anne Lise Nordvik Arntzen (Personlig vara) 

Representanter til Klagenemnd etter eiendomsskatteloven og takstnemndas vedtak for perioden 2019 – 2023:

 • Thorstein Inderberg, leder
 • Daniel Koskinen (Personlig vara)
 • Robert Fredheim, nestleder
 • Beate Breivik (Personlig varamedlem)
 • Per Reffhaug
 • Heidi Skogheim (Personlig varamedlem) 
 • Rune Edvardsen
 • Renate Storeide (personlig varamedlem)
 • Marthe Wold
 • Ulf Roger Strøksnes (Personlig varamedlem) 

Eldreråd 2019 – 2023:

 • Fast medlem fra Strøksnes og Leirfjorden grendelag: Ann Katrin Sætrevik med Arnfinn Grovassbakk som varamedlem
 • Fast medlem fra Mørsvik grendelag: Irene Reffhaug og Ellinor  Horndal som varamedlem
 • Fast medlem fra Djupvik og Røsvik grendelag: Oddbjørn Jonassen og Kjell Hansen som varamedlem
 • Fast medlem fra Straumen: Mariann Strømdal  Vararepresentant mangler

Fra Kvarv og Tørrfjorden grendelag er det ikke kommet inn forslag.  Tørrfjordområdet skal ha fast representant og Kvarv skal ha varamedlem for denne perioden.

Representanter fra Kvarv og Tørrfjorden grendelag samt varamedlemmer og varamedlem til Straumenområdet blir oppnevnt i kommunestyrets møte i januar.