Tunnel

–Sørfold har 17 tunneler, og ingen av disse har en standard som tilfredsstiller dagens krav. Dette innnebærer økt ulykkesfare, skriver rådmann Ørjan Higraff og helsesjef  Jarand Gjestland i kommunens høringssvar til ny ambulanseplan.

Svært sårbart

–  Den nye ambulanseplanen innebærer ingen vesentlig forverret situasjon for oss, problemet er at det er svært sårbart slik det er nå, sier helsesjef Jarand Gjestland, og utdyper dette:

–  Det er ingen bil dedikert til Sørfold /E6, slik at hvis bilene på Fauske er opptatt, må man hente ressurser fra Saltdal eller Tverlandet.  Da går det fort MYE ekstra tid, forklarer helsesjefen.

Ved ulykker i tunnel vil E6 bli helt stengt

Han viser til dekningskartet som står på side 8 i forslag til ny ambulanseplan. (Planen ligger nederst i artikkelen).

–  Det er et viktig poeng at ved tunnelulykke, eller stor ulykke ellers, vil E6 bli helt stengt.  For lange deler av E6 er det ingen omkjøringsmulighet. Da er det av stor betydning at det er transport - og behandlingsressurser på begge sider av ulykkespunktet.

Dagens situasjon er ikke tilfredstillende, sier Gjestland.

Svekket beredskap

Sørfold hadde tidligere fast plassert ambulanse på Straumen. Denne ble fjernet i forrige ambulanseplan, i forbindelse med at tjenesten ble overført til helseforetaket.

I senere tid er beredskapen svekket for den nordlige delen av kommunen, ved at bil på Innhavet er fjernet.

Lang responstid

Sørfold og Beiarn har lengst responstid av kommunene i Salten. –  For Sørfold er situasjonen ekstra problematisk ved at avstand fra base til ytterkant er 86 km, og med avstand til sykehus vil et transportoppdrag bli 190 km og ta 3 timer.

Dette innebærer at tiden fra en pasient ringer fra Strøksnes og til ankomst sykehuset i gjennomsnitt vil være 3,5 timer, basert på teoretiske responstider.

For både Hamarøy, Steigen og Tysfjord kan man sikre bedre tilgjengelighet for ambulanse ved møtekjøring og omlasting for eksempel i Elvkroken. Dette vil ikke bedre situasjonen for Sørfold, heter det blant annet i uttalelsen.

Anleggsaktivitet ved bygging av ny E6 en ekstra risikofaktor

–  Sørfold har lengst totaltid fra aktivering til sykehus i  hele foretaksområdet.

Vi har en spesiell risikosituasjon knyttet til E6 og geografi.  Likevel er vi eneste kommune uten egen ambulanse. Vi står i tillegg foran et forverret risikobilde med stor anleggsaktivitet:

Fra 2017 - 2018 vil det være stor anleggsaktivitet gjennom hele kommunen, med høy risiko, stort antall arbeidere og med store trafikale utfordringer.  Planen tar ikke høyde for noe av dette.

Gjestland understreker at han på ingen måte ønsker en situasjon der kommunene i Salten krangler om begrensede ressurser. 

–  Men det må være relevant å peke på den påfallende skjevfordeling det er i ressurser mellom Salten og Lofoten/Vesterålen, sier helsesjef Jarand Gjestland i en kommentar til planforslaget.

Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF har vært på høring, og frist for innspill var 16. november. Last ned og les:

Høringsdokument ny ambulanseplan