Alle erverv av fast eiendom som arv, gave, kjøp samt stifting av bruksrett for lenger enn ti år, er i utgangspunktet konsesjonspliktige. Konsesjonsplikten gjelder hovedsakelig for:

  • bebygde eiendommer med totalt areal over 100 dekar eller med 20 dekar fulldyrket jord
  • ubebygde eiendommer over to dekar

De som erverver eiendom fra nære slektninger, er unntatt fra konsesjonsplikt. I tillegg kan overdragelse av eiendom være unntatt konsesjonsplikt på grunn av eiendommens karakter (størrelse, formål m.v.).

Lover og forskrifter

Målgruppe

De som erverver landbrukseiendom.

Kriterier/vilkår

Ved erverv av landbrukseiendommer må konsesjonservervet være i tråd med konsesjonslovens formål. Det betyr at det bl.a. skal tas hensyn til framtidige generasjoners behov, friluftsinteresser og bosetting.

 Det kan bli stilt vilkår om drift av jord og/eller skog og bosetting på eiendommen.

Konsesjonsfritt erverv av landbrukseiendom (p.g.a. nært slektskap) er betinget av bo- og driveplikt. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.

Pris for tjenesten

3 promille av første million av omsetningsverdi
2 promille av overskytende omsetningsverdi

Minimumsgebyr kr. 750.-

Om søknadsprosessen

Du må bruke skjema fra Statens landbruksforvaltning når du skal søke om konsesjon, og det finner du her:
Søknad om konsesjon

Fire uker etter at avtalen ble gjort eller erververen fikk rådighet over eiendommen.

Søknaden sendes til

Den kommunen eiendommen ligger i.

Saksbehandling

Kommunen behandler saker etter konsesjonsloven. Før vedtak fattes, kan kommunen holde befaring, oppmåling, kartlegging og bonitering av eiendom og bebyggelse.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er fylkeslandbruksstyret. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkeslandbruksstyret.

Merknader

Konsesjonspliktige eiendommer kan ikke tinglyses før det er gitt konsesjon.

Ved tinglysning av ikke-konsesjonspliktige eiendommer, må det som hovedregel vedlegges skjemaet

Egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til jordbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik, tlf. 75 68 53 67/905 27 529 eller e-post kph@sorfold.kommune.no