Nettbrett klargjøres, f.v. Fredrik Johansen pg Roger Isaksen

IT-lærling Fredrik Johansen (t.v.) og praktikant Roger Isaksen klargjør nye nettbrett til politikerne.

Møtet innledes med orientering om ny E6

Møtet i kommunestyret  torsdag 11. februar foregår som vanlig i Rådhussalen, og starter kl. 10.00.

Første punkt på sakslisten er informasjon om prosjektet med ny E6 gjennom kommunen, og en representant fra Statens vegvesen vil orientere.

Sparer penger, tid og miljøet

Politiske møter blir stadig mer papirløse, det aller meste sendes ut digitalt. På denne måten spares både tid, portoutgifter og miljøet.  

Men det er viktig å følge opp med innføring i hvordan man bruker de digitale verktøyene, og i forbindelse med møtet 11. februar blir det opplæring i bruk av nettbrett.

Nytt inntektssystem på høring

Blant referatsakene til møtet finner vi en utredning om nytt inntektssystem for kommunene, som er på høring.  Dette er et tema det knytter seg spenning til i forbindelse med kommunereformen og eventuell ny struktur.

Hvordan vil det nye inntektssystemet slå ut for små kommuner?

Det er Kommunal – og moderniseringsdepartementet som har sendt ut denne saken på høring, og frist for innspill er satt til 1. mars.

Her er hele utredningen:

Nytt inntektssystem på høring

Vi minner om at møter i politiske utvalg er åpne for publikum.  Noen saker er unntatt offentlighet,  på grunn av sakenes karakter, men hovedprinsippet er at alle møter er åpne.

Sakslisten med saksframlegg:

Kommunestyremøte 11. februar 2016