Enighet om foreslåtte endringer

Nytt hovedkjøkken ved Nordsia oppvekstsenter var i formannskapets innstilling til investeringsbudsjett oppført i 2022.

Der ble det ikke stående da kommunestyret behandlet neste års budsjett og økonomiplan 15. desember.

– Kjøkkenet ved Nordsia oppvekstsenter er fra 1970, sa Per Reffhaug (SP), og foreslo prosjektet fremskyndet til 2021, med 350.000 kroner finansiert ved nye lån. Dette fikk enstemmig tilslutning.

Også et endringsforslag fra Rødt v/ Eirik Stendal ble enstemmig vedtatt.

Flere uttrykte bekymring over at vannavgiften skulle økes med hele 26%.

Stendal tok til orde for at økningen måtte fordeles over to år, og slik ble også vedtaket.

Dette innebærer at vannavgiften økes med 13% i 2021, og tas over to år.

Avløps/kloakkavgiften økes med 10,5 % og tas også over to år.

Bakgrunnen for økningen er det såkalte selvkostprinsippet, dvs. at abonnentene betaler det som tjenesten faktisk koster. 

I saksframlegget går det fram at kommunen de siste årene har brukt betydelige midler fra fond for å komme i balanse i forhold til utgifter til vann og avløp.

En merknad fra Sørfold Arbeiderparti ble også enstmmig vedtatt:

Vi ønsker gjennomgang av selvkostområdet, prinsipper og kostnadsberegning.