Bildet: I Sørfold er det NAV som er bostøttekontor, og Ermin Krehic er saksbehandler og kontaktperson.

13 000 flere på landsbasis kan få bostøtte

Inntektsgrensen for bostøtte har økt, som følge av at boutgiftstaket har økt. Dette betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte pr. måned i perioden fra april til oktober.

Tabell for grenseverdier er oppdatert i bostøttesystemet, og kalkulatorene er også oppdatert med de nye satsene.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Du må være over 18 år for å få bostøtte. Unntaket fra denne regelen er hvis du har barn.

Boligen din må være en helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Neste søknadsfrist er 25. mai

På Husbankens nettsider kan du sjekke om du tilfredsstiller kravene:

Kan jeg få bostøtte?

Slik søker du om bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden:

Meld fra om endringer

Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter at du mottok vedtaket.   

Slik klager du på et vedtak om bostøtte

Regelverk

Andre ordninger gjennom Husbanken:

  • Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig.
  • I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd. Mer om dette:

Startlån

  • Alle interesserte kan få veiledning om disse ordningene av kommunal saksbehandler Ermin Krehic på telefon 91 69 75 07 eller e-post ermin.krehic@sorfold.kommune.no.
  • Det er også mulig å avtale time for å få hjelp til utfylling av søknader og anskaffelse av nødvendig dokumentasjon.