Arbeid og fritid

Det er mange forhold som påvirker helsa vår. For eksempel hvordan vi bor, om ungene trives i barnehage og skole, om vi har et meningsfylt arbeid med gode kolleger, meningsfull fritid, gode offentlige og private tjenester og ikke minst ei god psykisk og fysisk helse.

Sørfold kommune skal derfor gjennom alle sine virksomheter arbeide systematisk og planmessig for å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal få så god livskvalitet som mulig. Andre deltakere i dette store arbeidet er gode samarbeidspartnerne i det private næringsliv og i mangfoldet av frivillige lag og foreninger.

I folkehelsearbeidet har kommunen god støtte gjennom  samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland og andre offentlige instanser på regionalt nivå.

Satsing på forebyggende helsearbeid omfatter følgende områder:

  • Fysisk aktivitet
  • Tobakksforebygging
  • Tannhelse
  • Rusforebygging
  • Psykisk helse
  • Ernæring

Tema i kommunens folkehelsesatsing:

  • Helsefremmende barnehage og skole
  • Bo - og nærmiljø

Kommunen har en 50% stilling som folkehelsekoordinator. Denne er for tiden vakant, men ny koordinator forventes ansatt i løpet av høsten 2023.