Bildet: glade barn på kulturkontorets friluftsskole  - et viktig folkehelsetiltak.

Koordinator

Det er inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune, der kommunen forplikter seg til en rekke tiltak som styrker innbyggernes livskvalitet. 

Samarbeidsavtale 2018-2021

I samarbeidsavtalen kreves det at folkehelsekommunene skal ha en egen folkehelsekoordinator. I Sørfold er det Sylvi Katrin Brandsæther som har denne funksjonen.  Hun er administrativt tilknyttet kulturenheten, men folkehelse er sektorovergripende og en del av rådmannens ansvarsområde.

Arbeid og fritid

Det er mange forhold som påvirker helsa vår. For eksempel hvordan vi bor, om ungene trives i barnehage og skole, om vi har et meningsfylt arbeid med gode kolleger, meningsfull fritid, gode offentlige og private tjenester og ikke minst ei god psykisk og fysisk helse.

Sørfold kommune skal derfor gjennom alle sine virksomheter arbeide systematisk og planmessig for å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal få så god livskvalitet som mulig. Andre deltakere i dette store arbeidet er gode samarbeidspartnerne i det private næringsliv og i mangfoldet av frivillige lag og foreninger.

Logo Nordland Fylkeskommune

 

 

I folkehelsearbeidet har kommunen god støtte gjennom formalisert samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og andre offentlige instanser på regionalt nivå.

Satsing på forebyggende helsearbeid omfatter følgende områder:

  • Fysisk aktivitet
  • Tobakksforebygging
  • Tannhelse
  • Rusforebygging
  • Psykisk helse
  • Ernæring

Obligatoriske tema i kommunens folkehelsesatsing:

  • Helsefremmende barnehage og skole
  • Bo - og nærmiljø

Vil du vite mer? Har du synspunkter på hva kommunen bør prioritere innen folkehelsearbeidet? Kontakt folkehelsekoordinator Sylvi Brandsæther, e-post sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no  eller  
tlf. 756 85 334 / 907 27 655.

NB! Sylvi har 50% stilling i Sørfold kommune og har kontortid hver onsdag og torsdag, samt annenhver fredag ( i oddetallsuker).

Tiltaksplan folkehelse 2019