Statens vegvesen har fått beskjed om å forberede prosjekt E6 Mørsvikbotn-Sommerset (Sørfoldtunnelene) for tidlig involvering av entreprenør.

Dette kan bety at framtidige trasévalg for fremføring av ny E6  kan bli lagt utenfor reguleringsplanen som Sørfold kommune tidligere har vedtatt.

For å sikre at entreprenør får anledning til å komme med optimaliseringsforslag, sikre en effektiv prosjektgjennomføring og sikre at alle berørte parter skal få mulighet til å komme med sine innspill, varsler Statens vegvesen nå planoppstart for to ulike E6-traséer på strekningen Sommerset-Mørsvikbotn.

Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8.

Kartutsnitt ny E6

I kartet er den planlagte traseen i gjeldende reguleringsplan tegnet inn med rødt (Alternativ RL_o). Det andre alternativet RL_c er underlagt forskrift om konsekvensutredning.

For at du skal kunne sette deg inn i saken er det utarbeidet et forslag til planprogram som detaljert beskriver bakgrunn, prosess, medvirkningsmuligheter og utredningstemaer. Forslag til planprogram legges nå ut til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding 13.04.2022.

Forslag til planprogram E6 Sommerset - Mørsvikbotn

Papirutgave av planprogrammet ligger på servicekontoret, Sørfold Rådhus.

Dersom du har innspill eller kommentarer ber vi om at disse sendes innen 13.04.2022 til:

Åpent møte

Statens vegvesen og Sørfold kommune inviterer til åpent møte om bygging av ny E6 fra Megården til Mørsvikbotn.

  • Sted: Rådhussalen, Straumen
  • Tid: 14. mars 2022, kl. 18.00 – 20.00

Møtet strømmes direkte på internett. Her er link:

Folkemøte om ny E6

Opptak vil bli tilgjengelig i etterkant via prosjektets hjemmeside (Statens vegvesen).

Se også:

E6 Megården - Mørsvikbotn