Folkemøte i Rådhussalen 15. juni 2015

Forsamlingen fulgte interessert med på begge innledningene. Ordfører Lars Evjenth innledet om bakgrunnen for kommunereformen og prosessen i Sørfold, og Robert Isaksen fra Fylkesmannen i Nordland orientert om deres rolle og hva som skjer rundt om i fylket.

Det første av flere folkemøter

Midten av juni er ikke det enkleste tidspunkt i året å samle folk. Dessuten finnes det ikke et grendeutvalg i drift på Straumen, slik det gjør i de fleste andre bygder i kommunen. Slike utvalg er viktige samarbeidspartnere når man skal spre informasjon og sikre at tidspunktet ikke kolliderer med for mye som skjer lokalt.

 Når man tar disse momentene i betraktning, må 60 frammøtte sies å være meget bra.

Dette var det første folkemøtet om kommunereformen i Sørfold. Men det blir ikke det siste.

Engasjerte tilhørere

Hvis man skal si noe om stemningen i befolkningen basert på de som tok ordet, ser det ut til foldværingene er stolte av og glad i kommunen sin. De fleste er fornøyd med nivået på de kommunale tjenestene og ser pr. i dag ingen åpenbare fordeler ved å bli en del av en storkommune.

Ordføreren understreket hvor viktig det er å vite mer om hva den ene eller andre modellen innebærer, før man spør befolkningen i en rådgivende folkeavstemning.