Djupvik grendeforening fikk 20.000 fra Faulvatn friluftsfond i 2018, blant annet til oppgradering av uteområdet rundt gapahuk på Nonskar (Seljeåsen). Bildet viser utsikten fra gapahuken.

Andre formål som fikk støtte i fjor :

  • 31.000 kroner  fra fiskefondet til ny båt til oppsynsvirksomheten i Kobbvatnet.
  • 24.000 kroner til innkjøp av redskap til utfisking i nærliggende vatn og merking av sti ved Barkasbu.

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses årets fondsmidler. Grunneierlag, grendelag, lag og foreninger etc. kan søke.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 1. april 2019.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag, der en også må prøve å stipulere eventuell dugnadsinnsats, slik at totalkostnaden synliggjøres. Regnskap (sist avlagte) for laget/organisasjonen legges ved søknaden.

Kostnader må dokumenteres

Tilskuddsmidlene blir først utbetalt når tiltaket er gjennomført, men en kan få delutbetalinger underveis. Kostnadene skal dokumenteres, og det bør føres dugnadsliste.

Prosjekter som fremmer aktivitet prioriteres.

Budsjett for 2019:

  • Fiskefond                    kr. 167 000,-
  • Viltfond                       kr.   14 000,-
  • Friluftsfond                 kr.   14 000,-

Midler som eventuelt ikke blir brukt det enkelte året, tillegges fondskapitalen.

Det er samme søknadsfrist for fondsmidler og kulturmidler. Søkerne kan i noen tilfeller være de samme, og man slipper å ha ulike frister å forholde seg til. Det kan også være aktuelt for saksbehandlerne å samarbeide.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no