Sørfold sykehjem

De nye forskriftene gjelder langtidsopphold i sykehjem. Dette er Sørfold sykehjem i Røsvik

Skal bidra til økt åpenhet rundt tildelingsprosessen

Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.

Lovendringene tydeliggjør retten til slikt opphold, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling, og å føre ventelister.

Pasientens og brukerens rett til vedtak dersom de oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste, skal bedre rettsstillingen for den enkelte.

Kommunene må følge opp dette ved å fastsette kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsplass, og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter settes i kraft.

For Sørfold gjelder forskriften sykehjem, ikke omsorgsboliger

Endringer i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester.

Sørfold kommune har ikke bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Kommunen har omsorgsboliger på Straumen og et bofellesskap i Elvkroken, men tjenester i disse boligene inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i institusjon som sykehjem.

Virkeområdet til denne forskriften i Sørfold kommune er altså tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Kommunene i regionen samarbeider

Forslag til forskrift er utarbeidet i samarbeid med andre kommuner i regionen, koordinert av Regionalt kompetansekontor (RKK).

Ved å samarbeide om forskriftsteksten legges et godt grunnlag for lik behandling i kommunene.

Kommunestyret vedtok i møte 27. februar å sende forslag til forskrift på høring.

Vi presiserer at høringen er åpen, og at alle er velkommen til å sende innspill, her er dokumentet:

Forslag til forskrift (link)

Innspill sendes post@sorfold.kommune.no merket 2017/82.

Frist: 18 april 2017.

Etter høringsperioden vil kommunestyret  vurdere innkomne uttalelser før de fatter endelig vedtak.