Forskrift om karanteneplikt etter reiser utenfor Norge

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Dette defineres nærmere i den nyeste forskriften som linkes til nederst i artikkelen.

Forskrift om karanteneplikt etter reiser utenfor Norden ble vedtatt 13. mars 2020 og har trådt i kraft. Den har virkning for personer som har ankommet Norge etter 27. februar 2020, og de skal være i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

I første omgang gjaldt forskriften alle land unntatt Sverige og Finland.

17. mars ble forskriften endret til å gjelde alle land, men uten tilbakevirkende kraft for Sverige og Finland.

Les hele forskriften her

15. mars ble en ny forskrift vedtatt. Utdrag fra denne:

§ 2 Karanteneplikt:

Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten.

Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås.

Personer i karantene kan  ikke foreta følgende aktiviteter: (utdrag)

  • gå på jobb eller skole
  • lengre reiser innenlands eller utenlands
  • ta offentlig transport

§ 6 Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Les hele forskriften her