Skilt ved kommunegrense

Dette skiltet markerer kommunegrensen mellom Fauske og Sørfold ved E6. Vil det fortsatt stå der om 5 år? Dette blir det opp til kommunestyret å bestemme, etter at  innbyggerne har sagt sin mening gjennom rådgivende folkeavstemning 29. mai.

Tre alternativer utredes

I forbindelse med kommunereformen har kommunestyret vedtatt at tre alternativer skal utredes: Stor-Salten, Indre Salten og fortsatt egen kommune.

Førstnevnte alternativ er utredet av BDO, og består av flere deler.

Indre Salten er utredet av de involverte kommunene i fellesskap:

Indre Salten kommune (pdf)

Tredje mulighet er at Sørfold fortsatt skal være egen kommune, og her er rådmannens utredning:

Sørfold som egen kommune (pdf)

De to sistnevnte utredningene skal behandles i formannskapet 30. mars og i kommunestyret 12. april.

Vi siterer fra oppsummeringen i rådmannens utredning om 0-alternativet:

–  Kan gi gode velferdstjenester alene

–  Ekspertutvalgets 10 kriterier klarer kommunen å løse helt eller delvis på en tilfredsstillende måte.

Tar man samtidig i betraktning at kommunen har betydelige ekstrainntekter knyttet til skatt på kraft og industri/næring, samt at kommunen har betydelige omstillingsmuligheter som kan redusere våre driftsutgifter og har økte inntektsmuligheter, mener rådmannen at det ikke er faglige gode nok grunner til at kommunen må slå seg sammen med en eller flere andre kommuner.

 Ovennevnte argumentasjon er også vurdert i forhold til at det bør være mulig å gi forsvarlige og faglig gode velferdstjenester i et 20 – 50 års perspektiv.

At vi må løse noen oppgaver i samarbeid med andre kommuner (utgjør en liten andel av de totale oppgavene) vurderer rådmannen som en  meget god løsning, og dette gir ikke  faglig grunnlag til å påstå at kommunen må slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Etter rådmannens vurdering vil dette være en styrke for hele regionen, skriver råmann Ørjan Higraff blant annet.

Rådmannens faglige vurderinger tar forbehold om at kommunen ikke vil få betydelig reduserte inntekter i fremtiden, samt at de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommuner og kommuner fortsatt  vil  bestå.