Klubbhus, skytebane Buvika

Hele skyteanlegget til Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening i Buvika vil bli ferdigstilt i løpet av 2015, med riflebane, klubbhus og haglebane. Sistnevnte ble ferdig i 2014.

Dette er klubbhus med standplass og lagerbygg. Siden det er kø for å få statlige spillemidler, er det vanlig at disse tilskuddene kommer flere år etter at anlegget er ferdig. For spillemidler i 2015 er riflebane prioritert som nr. 1 på kommunens liste.

Fokus på helsegevinst

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet og friluftsliv kan forebygge, utsette og lindre sykdommer. Derfor må kommunen ha fokus på helsegevinsten som økt fysisk aktivitet kan gi innbyggerne, uansett alder og forutsetninger.

Uten plan, ingen spillemidler

Alle kommuner er pålagt å ha en politisk vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for å kunne søke om statlige spillemidler.

I tillegg er planen et nyttig styringsverktøy for lokal prioritering og bruk av kommunale midler.

Planen som helhet skal revideres hvert 4. år, og tiltaksdelen skal rulleres hvert år.

Innspill fra lag og foreninger

Årets prosess startet med en invitasjon til lag/foreninger og andre om å komme med nye innspill og endringer.  Fristen for dette var 26. september.

Så fikk både idrettsrådet og ungdomsrådet anledning til å uttale seg.

Ungdomsrådet ba blant annet om at trialbane ved Lakselva idrettsanlegg ble prioritert i 2015.

Deretter fulgte politisk behandling  i driftsutvalget og kommunestyret.

Må samkjøres med økonomiplanen

En del av den politiske prosessen er også å sørge for at kommunedelplanen blir samkjørt med kommunens økonomiplan for 2015-2018.

Av denne grunn er det først etter kommunestyrets budsjettmøte 16. desember at kommunedelplanen kan betraktes som endelig vedtatt.

Her kan du lese mer om hvilke anlegg og tiltak som skal realiseres de nærmeste årene innen fysisk aktivitet og naturopplevelser:

Kommunedelplan fysisk aktivitet 2015 (pdf)