Interkommunalt ambulerende ettervernsteam

Ettervernsteamet bistår med oppfølging i etterkant av institusjonsopphold innenfor rus, psykiatri eller soning. Målsettingen er at mennesker med langvarige og/eller sammensatte behov innen rus og psykisk helse har et godt ettervernstilbud etter endt soning eller institusjonsopphold.

Samtale – og støttefunksjon

Ettervernsteamet skal bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring gjennom å koordinere praktiske gjøremål, møteavtaler, samt være samtale -og støttefunksjon.

Fokuset i ettervernsteamet er stabilisering av bruker innenfor en kort angitt tidsramme. Teamet er ikke rettet mot diagnoser, og skal ikke drive behandling.

Det vil bli opprettet kontakt allerede når bruker er i behandling/institusjon, for å bli kjent og kartlegge situasjonen. I etterkant av utskrivelse vil oppfølgingen i hjemkommunen være anslagsvis 6-8 uker.

Teamet kan blant annet:

  • Ha ambulant oppfølging i hjemmet med fokus på hverdagsmestring.
  • Utarbeide kriseplan sammen med bruker
  • Etablere god kontakt med de nødvendige instanser innenfor hjemkommunen
  • Samhandle med Spesialisthelsetjenesten ved behov.
  • Samhandle med NAV.
  • Samhandle med aktuelle aktivitetstilbud.
  • Samhandle med kommunens ansatte.

Hovedfokuset er mestring av hverdagen i overgangen etter institusjonsopphold.

Hvem kan ta kontakt?

Ettervernsteamet ønsker å komme tidlig inn for å starte prosessen med kartlegging av behov. Ta derfor gjerne tidlig i behandlingsforløpet/soningen kontakt med dem.

– Vi vurderer alle saker. Det vi trenger er en henvendelse fra behandlingsinstitusjon/fengsel, kommunal helsetjeneste, tildelingskontor el.l og vi vil fortløpende avgjøre om vi kan bistå i saken, opplyser de.

Spørsmål eller henvisninger kan rettes direkte til miljøterapeutene i ettervernsteamet.

 Kontakt oss

Prosjektleder:

marit.solvang@fauske.kommune.no

Tlf: 907 26 897

Miljøterapeuter:

inger.amo@fauske.kommune.no

Tlf: 94 87 63 58

helle.hovland@fauske.kommune.no

Tlf: 91 82 14 81

monica.asbakk@fauske.kommune.no

Tlf: 90 73 28 66

lena.johnsen@fauske.kommune.no

Tlf: 48 05 37 39

Et fireårig prosjekt

Interkommunalt ambulerende ettervernsteam er et fireårig prosjekt (2020-2023) som gir tilbud om ettervernsoppfølging i 9 Salten-kommuner. Kommunene som er med er Saltdal, Sørfold, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Rødøy, Meløy, Gildeskål - og Fauske som er vertskommune. Teamet består av fire miljøterapeuter som reiser rundt i kommunene, og har kontor på Fauske.

Ettervernsteamet jobber miljøterapeutisk, har stort fokus på brukermedvirkning – og Recovery er grunntanken.

De skal kartlegge:

  • ønsker, behov og nettverk
  • status i forhold til bolig og økonomi
  • helse og rusutfordringer

Teamet skal i samråd med bruker tilrettelegge og kontakte de tjenester som bruker har behov for i hjemkommunen. Samarbeidspartnere vil blant annet være lokal oppfølgingstjeneste i hjemkommuner, fastleger, spesialisthelsetjeneste, NAV, tildelingskontor, kriminalomsorgen og andre relevante tjenester som er nødvendig for bruker. Teamet vil være en samtalepartner på problemstillinger til bostedskommunen den første tiden etter oppfølging.