Fysisk tilrettelegging for deltakelse er eksempel på et tema som kan berøre både eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Bildet viser den fine plassen nedenfor Strandveien på Straumen, som er tilgjengelig både for rullestolbrukere og de som bruker rullator.

Rådene er hjemlet i samme forskrift

Kommunestyret ønsker å slå sammen eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse, og gjennomfører høring om dette med frist 20. august.

Både de to valgte rådene og organisasjoner for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse skal høres, i tillegg gjennomføres åpen høring.

Dette ble vedtatt i kommunestyret 16. juni.

Høringsnotat

Etter høringsrunden legges saken frem for behandling i kommunestyret i september.

Begge rådene er lovpålagt, og de er hjemlet i samme forskrift, sammen med ungdomsråd.

I forskriften går det frem at kommunestyret kan opprette felles råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse, dersom det ut fra lokale forhold er nødvendig.

Før man eventuelt oppretter felles råd eller fatter vedtak om å slå sammen de to rådene skal det gjennomføres høring.

 Hovedårsaken til at Sørfold kommunestyre vurderer sammenslåing av de to rådene, er redusert kapasitet i politisk sekretariat.

Som høringsinstans og i diverse plansaker behandler rådene mange av de samme sakene, og administrasjonen vil kunne spare ressurser til saksbehandling, møter samt for – og etterarbeid ved å ha ett råd i stedet for to.

Saken skal belyses før vedtak fattes

Samtidig er det viktig å påse at begge gruppers interesser blir ivaretatt, og dette ønsker en at en høringsrunde skal belyse.

Sørfold kommune skal påse at saken blir så godt utredet som mulig før vedtak fattes, og henvender seg til organisasjoner for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse.

Samtidig er dette en åpen høring som alle kan svare på.

Høringsfrist er 20. august 2020.

Alle uttalelser vil bli vurdert og referert i saksframlegget som administrasjonen utarbeider til kommunestyrets behandling etter høringsfristens utløp.

Uttalelser kan sendes via skjema som ligger nederst i denne artikkelen, eller som e-post til post@sorfold.kommune.no