Ny barnehage tenkes plassert i søndre del av eksisterende grusbane ovenfor Straumen skole.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan – og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage med tilhørende uteareal og teknisk infrastruktur, samt idrettsplass.

Planen legger også til rette for å kunne etablere boliger på deler av eksisterende barnehagetomt, og mulighet for å kunne utvikle tomten til offentlig eller privat tjenesteyting.

Ny barnehage tenkes plassert i søndre del av eksisterende grusbane og vil ha 6 avdelinger med kapasitet til 108 barn.

Dokumenter i saken:

Detaljreguleringsplan Straumen barnehage og idrettsplass, særutskrift  1. gangs behandling i plan – og ressursutvalget.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Fagrappport friluftsliv m.m.

Samlede innspill til oppstartsmelding

Merknader til planforslaget kan sendes via skjemaet nederst i artikkelen her, eller som e-post til post@sorfold.kommune.no

Utvdidet høringsfrist: 29. august 2019.

Dokumentene i papirutgave ligger til gjennomsyn på servicekontoret, Rådhuset.