Høringsperiode

Revidert kommunedelplan for vannforsyning legges med dette ut på høring og offentlig ettersyn med frist 01.08.2021.

Beskrivelse av planen

Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldende hovedplan vannforsyning for Sørfold kommune. I planarbeidet har kommunen hatt fokus på følgende hovedmål:

Å ha et oppdatert planverk for alle kommunale og private vannverk i kommunen, med mål om at Sørfold kommune skal oppfylle alle gjeldende krav i lover og forskrifter knyttet til vannforsyning. Videre skal hovedplanen angi hvordan kommunen skal oppfylle innbyggernes forventninger til servicenivå og beredskap samt en viss økonomisk forutsigbarhet

Hovedplan vann

Saksframlegg

Du finner også plandokumentene i servicetorget på Sørfold rådhus samt ved Strøksnes Handel og Liras Butikk i Mørsvikbotn. Ta kontakt med servicetorget på telefon 75 68 50 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt med post eller e-post.

Videre saksgang

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlig.

Melding om vedtatt plan blir annonsert i lokalavisa og på kommunens hjemmeside. Kontakt gjerne avdelingsingeniør Trond Nyquist på telefon
94 16 86 97 hvis du har spørsmål om planen eller saksgangen.

Innspill til planforslaget kan sendes via skjemaet nederst i artikkelen her eller som vanlig post til:

Sørfold kommune
Strandveien 2
8226 Straumen

Høringsfrist er 1. august 2021.