Bildet: Busstopp i Djupvilk uten leskur.

Ønsker hjelp til å kartlegge behov

Statens vegvesen mottar hvert år henvendelser fra folk som ønsker seg busslommer og leskur langs riks – og fylkesveger, hovedsakelig på vegne av barn som skal til og fra skolen.

Slike henvendelser kommer fortløpende.

–Men vi har ikke tilstrekkelig lokalkunnskap til å kunne vurdere ønskene opp mot hverandre. Derfor trenger vi hjelp fra dere, skriver Statens vegvesen i et brev til kommunene i Nordland.

De ber om prioritert liste over registrerte ønsker om leskur og busslommer fra hver kommune, med utgangspunkt i følgende forutsetninger:

  • Holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer daglig bør ha leskur
  • Skoler og andre institusjoner, samt omstigningsplasser og værutsatte steder, har prioritet ved oppsett av leskur.

–Mottar vi ingen tilbakemelding på dette, blir det i utgangspunktet ikke gjennomført noen tiltak inneværende år i deres kommune, står det videre i brevet.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune ber nå om innspill på hvor det bør være leskur og busslommer i Sørfold, ut fra de to kulepunktene som angir kriterier for prioritering fra Statens vegvesens side.

Forslag bes sendt på e-post til post@sorfold.kommune.no senest 20. mai.

Har du spørsmål omkring dette? Trond Nyquist kan kontaktes på telefon
941 68 697.