Område ved Straumen sentrum
 
Boliger eller næring. I dette området ved Straumen sentrum åpner arealplanen for to boliger. Alternativet kan være næringvirksomhet, på grunn av beliggenheten. 
 

Har trådt i kraft

Sørfold kommunestyre har i møte 30. 09.2010 som sak 78/2010 vedtatt kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vedtak av kommuneplaner kan ikke pålkages, jfr. plan- og bygningsloven § 20-5, 8. ledd av 1985. Planen gis virkning fra vedtaksdato. 
 

Innsigelse

Årsaken til at plandokumentene ikke er kunngjort tidligere er gjennomføring av forhandlinger med Reindriftsforvaltningen i Nordland. Innsigelsen er nå trukket, og antall fritidsboliger for H5 (Haukenes) er redusert fra 10 til 7 enheter.
 

Styringsverktøy

Kommuneplanes arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging og vil være kommunens styringsverktøy de neste årene. Det er denne overordna planen som fastlegger rammer for fremtidig arealbruk i kommunen, både i sjø og på land. Planen består av plankart og utfyllende bestemmelser. 
 

Pdf

Samtlige vedlegg foreligger i pdf-format.
 

Plankart

Kommuneplanens arealdel omfatter følgende plankart i tillegg til juridisk bindende bestemmelser med tilhørende retningslinjer og tabell:
 
  1. Kommuneplanens arealdel sjø og land
  2. Kommunedelplan Straumen
  3. Kommunedelplan Røsvik
  4. Planbestemmelser
  5. Tabell
 
I tilegg gir planbeskrivelse med konsekvensutredning en oppsummering av innholdet i planen. Nedenfor er planbeskrivelse gitt i to versjoner. Den ene inneholder kun byggeområder som finnes i plankart, og den andre inneholder områder som er tatt ut i løpet av planprosessen etter 1. gangs offentlig ettersyn.     
 

Selve arealplandokumentet

 
 
NB! Det tar litt tid å laste ned dokumentene. Når de er åpnet,  kommer det fram en blå innholdsknapp oppe til venstre som ser slik ut. InnholdsknappKlikk på den, og innholdsfortegnelsen kommer til syne. Nå kan du enkelt klikke deg direkte til de deler av planen du ønsker. Der det står et  + , klikker du på dette for å åpne opp for underpunktene i innholdsfortegnelsen.
 

Ovennevnte arealplaner erstatter følgende planer:

1. Kommuneplanens arealdel 1996-2007, vedtatt 23.02.1996
2. Kommuneplan Røsvik m/ Hammerfall, vedtatt 23.02.1996/15.02.1997
3. Kommuneplan Kvarv, vedtatt 23.02.1996.
4. Kommunedelplan Sørfjord/ Elvkroken, vedtatt 30.10.1997.
5. Kommunedelplan Styrkesnes, vedtatt 30.10.1997.
6. Kommunedelplan Styrkesnes, vedtatt 30.10. 1997.
7. Kommunedelplan Straumen, vedtatt 15.02.1997.
8. Kommunedelplan Tørfjorden, vedtatt 15.02. 1997.
9. Kystsoneplan 2000-2007, vedtatt 07.03. 2000.
 

Øvrige dokumenter i saken:

 
 

 

Spørsmål kan rettes til:

Kåre Isaksen og Eirik Stendal, tlf. 75 68 50 00.