Smolten A/S i Mørsvik
Smolten A/S i Mørsvik er inne i en meget positiv utvikling og investerer for over 100 milioner kroner. Å støtte opp om eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for nye er en viktig del av kommunens og næringsavdelingens oppgaver.

Gerd Bente Jakobsen er næringssjef. Skogbruk, jordbruk, jakt og viltstell samt fiskeforvaltning hører også inn under denne avdelingen.
 
Næringssjefen kan kontaktes på telefon 75 68 50 00/905 06 096. E-post: gbj@sorfold.kommune.no
 
Viktige målsettinger for kommunen og næringsavdelingen er å støtte opp om eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for nye. Det er også et mål å yte service og bistand til næringsdrivende innenfor primærnæringene.  
 
Næringsfondet
Sørfold kommune har øremerkede midler til næringsutvikling. Kommunens næringsfond (kraftfond) er basert på en grunnkapital innbetalt av Statkraft i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget. Vedtektene for fondet er vedtatt av kommunestyret. Disse er under revidering. Her er vedtektene som fortsatt gjelder.

Midlene blir utlyst to ganger årlig. 
 
 
Hvordan skape flere nye bedrifter i distriktene?
Dette er et av flere spørsmål regjeringen ønsker innspill gjennom det nye nettstedet samarbeid for arbeid.  (link).
 

På det nye nettstedet tar kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete opp spørsmål rundt etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Nettstedet er en del av regjeringen sitt prosjekt Samarbeid for arbeid. .